Projekty a dotácie

Projekty so začiatkom realizácie v roku 2024
Spolu v hodnote: €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Prístavba MŠ v meste Krásno nad Kysucou 973728,00 € Ministerstvo školstva, výzkumu, vývoja a mládeže SR
Zlepšenie spolupráce v oblasti krízového riadenia poľských a slovenských záchranných zložiek 1090610,00 € Program Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027
Športový areál Krásno nad Kysucou 651231,21 € Fond na podporu športu
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2023
Spolu v hodnote: €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou 30440,57 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Riešenie migračných výziev v meste Krásno nad Kysucou 49400 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Obnova Základnej umeleckej školy Krásno nad Kysucou 97740 € Enviromentálny fond
Dobudovanie zberného dvora v Krásne nad Kysucou 394618,73 € Ministerstvo životného prostredia SR
Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie 395276,99 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Krásno nad Kysucou 211978,72 € Ministerstvo životného prostredia SR
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2022
Spolu v hodnote: €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Rekonštrukcia materskej školy Krásno nad Kysucou - mestská časť Blažkov 155578,95€ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Výstavba detského ihriska v Krásne nad Kysucou 19980,46 € Pôdohospodárska platobná agentúra
Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva 18965 € Žilinský samosprávny kraj
Vrabce predstavujú slovensko-české pohraničie 32790 € Žilinský samosprávny kraj
Modernizácia zázemia pre športovú mládež 3000 € Žilinský samosprávny kraj
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2021
Spolu v hodnote: €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Rozvojom futbalových schopností k podpore športu v pohraničí 21604 € Žilinský samosprávny kraj
Vdýchnime knižnici nový život 2000 € Fond na podporu umenia
Opatrovateľské služby v Krásne nad Kysucou 195840 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Moderné technológie pre mesto Krásno nad Kysucou 361969,38€ Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2020
Spolu v hodnote: €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby v Krásne nad Kysucou - Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Moderné technológie pre mesto Krásno nad Kysucou
- Štúdia uskutočniteľnosti
361969,38€ Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2019
Spolu v hodnote: 336 485,22 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Chráňme životné prostredie pomocou elektromobilu aj v Krásne nad Kysucou 10000,00€ Environmentálny fond
Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou 408 897,16 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nízkouhlíková stratégia mesta 14 904 € Ministerstvo životného prostredia SR
Modernizácia autobusových zastávok a parkovísk v Krásne nad Kysucou za účelom skvalitnenia služieb cestujúcej verejnosti v rámci verejnej dopravy osôb 89543,59€ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Stavebné úpravy v kotolni súp. č.83 v Krásne nad Kysucou 30000,00€ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu z EFRR: 207353,59€
zo Štátneho rozpočtu: 9588,04€
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2018
Spolu v hodnote: 233 799,42 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Zníženie kriminality a výtržníctva v meste Krásno nad Kysucou pomocou doplnenia kamerového systému 10000,00€ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Predchádzanie vzniku BRO v meste Krásno nad Kysucou 131642,64€ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Spoznávajme svoju históriu, kultúru, prírodu a zvyky 32408,45€ Žilinský samosprávny kraj
Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva 39525,22€ Žilinský samosprávny kraj
Ďalšie budovanie cyklistickej infraštruktúry v Milowke a v Krásne nad Kysucou 20223,12€ Žilinský samosprávny kraj
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2017
Spolu v hodnote: 3 873 291,53 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Futbalové ihrisko s umelou hracou plochou 150000,00€ Slovenský futbalový zväz
Bytový dom 24 b.j., blok A,B,C - novostavba

Technická vybavenosť:
448120,00€

44690,00€
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zdieľajme komfortnejšie cestovanie prostredníctvom rekonštrukcie zastávky v Krásne nad Kysucou 1500€ Žilinský samosprávny kraj
Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy 3040227,61€ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu v Krásne nad Kysucou 188753,92€ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2016
Spolu v hodnote: 388 733,46 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Bližšie k aktívnemu oddychu 3 000,00 € Nadácia Kia Motors Slovakia
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Krásne nad Kysucou 239 123,46 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Krásno nad Kysucou nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií 144 210,00 € Enviromentálny fond
Krasňanský folklórny festival 1 500,00 € Fond na podporu umenia
Gospelové Kysuce 2016 900,00 € Žilinský samosprávny kraj
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2015
Spolu v hodnote: 83 116,00 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Rekonštrukcia a odstránenie havarijného stavu strechy mestského úradu v Krásne nad Kysucou 4 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Mestský kamerový systém pre mesto Krásno nad Kysucou – II. etapa 8 000,00 € Štátny rozpočet SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Zefektívnenie triedenia odpadov v Krásne nad Kysucou 53 730,00 € Recyklačný fond
Oprava miestnych komunikácií v Krásne nad Kysucou 5 000,00 € Mimoriadny fond LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik
690. výročie 1. písomnej zmienky o obci 1 300,00 € Žilinský samosprávny kraj
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Krásno nad Kysucou 11 086,00 € Ministerstvo vnútra SR
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2014
Spolu v hodnote: 800,00 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Cyklotrasa netradične 800,00 € Žilinský samosprávny kraj
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2013
Spolu v hodnote: 45 188,04 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Gospelové Kysuce 2013 1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj
Tradície nepoznajú hranice 44 188,04 € Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2012
Spolu v hodnote: 946 897,37 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia budovaním rekreačno – oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka 938 597,37 € Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
Mestský kamerový systém pre mesto Krásno nad Kysucou 7 000 € Obvodný úrad Žilina
Propagácia a označenie historických mostov v Krásne nad Kysucou 1 300 € Žilinský samosprávny kraj
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2011
Spolu v hodnote: 1 144 570 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Výstavba 3 bytových domov v Zákysučí 1 106 400,00 € Štátny fond rozvoja bývania
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Mesto – mestu, spoznávajme sa navzájom 38 170 € Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2010
Spolu v hodnote: 2 537 280,29 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Rekonštrukcia verejných priestranstiev Krásno nad Kysucou 1 212 572,37 € Regionálny operačný program
Vybudovanie orientačného systému v meste Krásno nad Kysucou 2 240 € Žilinský samosprávny kraj
Gospelové Kysuce 2010 18 219,90 € Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
Rozšírenie a dobudovanie separovaného zberu v meste Krásno nad Kysucou 229 237 € Operačný program Životné prostredie
Modernizáciu systému vykurovania mestských budov pomocou BAT technológií v meste Krásno nad Kysucou 487 305 € Operačný program Životné prostredie
Rekonštrukcia ZŠ Michalkov 49 790 € Ministerstvo školstva
Navštívme sa cez monitor – zlepšenie informovanosti a komunikácie medzi regiónmi v slovensko – ččeskom pohraničí 163 442,82 € Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013
Spoločné korene – spoločná budúcnosť, česko-slovenské radovánky 20 555 € Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
Viacúčelové ihrisko 50 000 € Úrad vlády
Viacúčelové ihrisko 50 000 € Nadácia ŠLSP
Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Krásno nad Kysucou 253 918,20 € Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2009
Spolu v hodnote: 1 748 039,64 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Krásňanská desiatka 340 € Žilinský samosprávny kraj
Športový areál Krásno nad Kysucou, futbalová tribúna 100 000 € Ministerstvo školstva
Nákup knižného fondu 1 200 € Ministerstvo kultúry
Prevencia v oblasti zvýšenia bezpečnosti - kamerový systém 10 000 € Obvodný úrad Žilina
Osobnosti v spomienkach natrvalo - galéria Hübla 800 € Žilinský samosprávny kraj
Skvalitnenie a rozšírenie služieb ZŠ Mládežnícka v Krásne nad Kysucou prostredníctvom jej nadstavby, rekonštrukcie a modernizácie 1 512 053,16 € Vláda Slovensje republiky
Regionálny operačný program
Verejné osvetlenie 121 646,48 € Nórske fondy
Sieň Františka Hübla 2 000 € Žilinský samosprávny kraj
Kysucká kultúrna nadácia
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2008
Spolu v hodnote: 842 756,59 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Benefičný koncert pre zdravotne postihnutých 331,93 € Žilinský samosprávny kraj
Výstavba nových bytových domov v časti Zákysučie 551 948,50 € Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Štátny fond rozvoja bývania
Výstavba inžinierskych sieti k bytovým domom v časti Zákysučie 126 004,10 € Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Vybudovanie kanalizácie v časti Zákysučie 146 053,20 € Ministerstvo životného prostredia
Plynofikácia kotolne ZŠ Krásno nad Kysucou-Michalkov 16 593,20 € Ministerstvo školstva
Krásno nad Kysucou - mladé mesto - propagácia mesta 995,82 € Žilinský samosprávny kraj
Nákup knižného fondu 829,84 € Ministerstvo kultúry
Projekty so začiatkom realizácie v roku 2007
Spolu v hodnote: 400 716,85 €
Názov projektuVýška dotácieSpolufinancuje
Výstavba nových bytových domov v časti Zákysučie 184 823,70 € Štátny fond rozvoja bývania
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Separovaný zber v meste Krásno nad Kysucou 142 733,85 € Recyklačný fond
Výstavba inžinierskych sieti k bytovým domom v časti Zákysučie 23 833,20 € Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Krásno nad Kysucou-Mládežnícka 14 472, 50 € Ministerstvo školstva
Plynofikácia kotolne ZŠ Krásno nad Kysucou-Kalinov 34 853,60 € Ministerstvo školstva