• Home
 • Výstavba detského ihriska v Krásne na...

Výstavba detského ihriska v Krásne nad Kysucou

logá projektu

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“


Názov projektu: Výstavba detského ihriska v Krásne nad Kysucou
Názov prijímateľa: Mesto Krásno nad Kysucou
Názov MAS: MAS Bystrická dolina
Kód výzvy: MAS_057/7.4/3
Celkové oprávnené výdavky: 19 980,46 €
Výška NFP: 17 982,41 €
ITMS kód projektu: 309070AZG9
Harmonogram realizácie projektu: 07.07.2022 – 31.08.2022

Cieľ projektu: Cieľom projektu je poskytnúť deťom bezpečné, komfortné a štýlové prostredie, kde môžu aktívne tráviť svoj voľný čas. Hlavným cieľom je taktiež zatraktívnenie športového prostredia v našom meste.

Čiastkové ciele:

 • rozvoj pohybovej motoriky detí, svalov, svalovej vytrvalosti tela,
 • motivácia tráviť čas na čerstvom vzduchu,
 • motivácia detí k pohybu a športu,
 • adaptácia v kolektíve,
 • naučiť deti predvídať, zaujať bezpečný postoj pri jednotlivých aktivitách, eliminovať činnosti, ktoré by mohli    byť rizikové,
 • podpora zdravia a fyzickej kondície detí,
 • potláčanie negatívnych spoločenských vplyvov a návykov,
 • dosiahnutie stretávania rodičov i starých rodičov detí pri športových aktivitách,
 • organizovanie športových aktivít naším mestom,
 • organizovanie športových aktivít školou, škôlkou (MDD),
 • zdôraznenie významu všeobecných hodnôt športu,
 • rozvoj schopnosti synchrónnej spolupráce,
 • rozvoj koordinácie a rovnováhy tela


Realizovaný projekt priamo prispieva k naplňovaniu fokusovej oblasti – 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, a to najmä tým, že rieši naplňovanie potrieb identifikovaných v rámci SWOT analýzy Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, ktorými sú zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja miestnych komunít.

Predmet projektu:
Miesto realizácie projektu bolo absolútne nevyužité, zanedbané a pusté. Preto sa vedenie mesta rozhodlo využiť predmetný priestor na výstavbu detského ihriska s modernými prvkami a vybavením, ktoré deti veľmi obľubujú. Mesto považuje výstavbu detského ihriska za prvý krok vedúci k revitalizácií spomínaného miesta, nakoľko sa mu v uplynulom období podarilo využiť celý priestor, ktorý je atraktívny a zaujímavý najmä „vodným svetom“ určeným pre deti, prispôsobený, samozrejme, pre dospelých a mládež, obohatený zelenou infraštruktúrou v podobe výsadby zelených stromčekov. Zelená infraštruktúra je zakomponovaná už v súčasnom projekte. V budúcnosti sa bude ďalej rozširovať. Pribudnú taktiež prvky drobnej infraštruktúry – lavičky a odpadkové koše. Mesto chce každopádne zabezpečiť komplexnosť pre obyvateľov a návštevníkov vo sfére rekreačných aktivít, oddychu, zábavy, trávenia voľného času a turizmu.

Pôdohospodárska platobná agentúra

https://www.apa.sk/

Program rozvoja vidieka SR

Plagát