Mestská polícia

Logo Mestskej polícieKontakt:

Mestská polícia Krásno nad Kysucou
Ulica 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
Linka tiesňového volania: 0800 100 159, 0917 529 034
Email: mestskapolicia@mestokrasno.sk

bola zriadená v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na základe zákona č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii všeobecne záväzným nariadením Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou, ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.

Mestská polícia vykonáva tieto hlavné úlohy:

 • Obecná polícia
  • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
  • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
  • dbá o ochranu životného prostredia v obci,
  • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
  • vykonáva všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
  • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitým predpisom *4) a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky *5) spáchané neuposluchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, *6) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
 • Mesto môže vymedziť mestskej polície aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobité zákony.

*4) - Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
*5) - § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
*6) - Vyhláška FMV č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách.

Zoznam členov Mestskej polície:

 • Miroslav Krenžel, náčelník MP
 • Felszeghy Roman
 • Fojtík Libor
 • Mgr. Tomáš Kadura

Pracovná doba:

Podľa potrieb mesta.