Symboly mesta

Historický symbolHistorický symbol mesta Krásno nad Kysucou poznáme podľa odtlačku pečatidla z r. 1752 s kruhopisom SIGI . LVM . PAGI . KRASNO, čiže Pečať obce Krásno. V strede pečatného poľa je zobrazený na korune stojaci vzlietajúci holub, nad ním polmesiac. Podľa stanoviska Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky holub stojí na korune, ktorá je ovenčená z oboch strán rastlinnými motívmi.

Erb, pečať a vlajka tvoria trojici základných symbolov mesta. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie znamenia zlaté a strieborné, štítové pole zelené.

Erb mesta

Erb mestaV zelenom štíte pod zlatým obráteným polmesiacom strieborný vzlietajúci obrátený holub v zlatej zbroji, stojaci na zlatej, perlami a rubínmi zdobenej korune, ovenčenej sprava troma zlatými klasmi, zľava zlatou lipovou vetvičkou.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbmi miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu mesta Krásno nad Kysucou v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a strieborná bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná. Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zelená šikmým šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

Vlajka

VlajkaVlajka mesta Krásno nad Kysucou pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (¼), bielej (¼) a zelenej (2/4). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať

PečaťPečať mesta Krásno nad Kysucou je okrúhla, uprostred s mestským erbom a kruhopisom MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o požívaní pečiatok s mestskými erbmi.

Ďalšie symboly

Zástava mesta

Má podobnú kompozíciu ako mestoná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

Zástava mesta

Krátka zástava

Krátka zástavaJe tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu mesta.

Koruhva

KoruhvaPredstavuje zvislý typ mestonej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava

Znaková zástava

Má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva

Kombinovaná koruhvaPredstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda primátora

Štandarda primátoraMá medzi ostatnými symbolmi mesta osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách mesta. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Prílohy na stiahnutie