Spoznávajme svoju históriu, kultúru, prírodu a zvyky

Spoznávajme svoju históriu, kultúru, prírodu a zvyky

Európsky fond regionálneho rozvoja - Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020

Číslo mikroprojektu/ Numer mikroprojektu:
INT/EB/ZA/l/II/B/0097
Názov mikroprojektu / Tytuł mikroprojektu:
Spoznávajme svoju históriu, kultúru, prírodu a zvyky / Poznawanie swojej historii, kultury, przyrody i tradycji
Obdobie realizácie mikroprojektu / Okres realizacji mikroprojektu:
November 2017 - Október 2018

Vedúci partner - žiadateľ / Partner wiodący - wnioskodawca:
Mesto Krásno nad Kysucou
Ul. 1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Tel.: +421/41/4385200
E-Mail: info@mestokrasno.sk Web: www.mestokrasno.sk

Partner mikroprojektu 1:
Gmina Milówka
Jana Kazimierza 123, Milówka 34-360
Tel.: +48/33/8637-190
E-Mail: ugmilowka@milowka .com.pl Web: www.milowka.pl

Oprávnené výdavky / Wydatki kwalinkowalne

Partneri / Partnerzy Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Národné spolufinancovanie /štátna pomoc / Współfinansowanie krajowe Spolu / Razem Podiel partnera / Udział partnera
Prostriedky zo štátneho rozpočtu / Środki z budżetu państwa Vlastný vklad / Wkład własny
Mesto Krásno nad Kysucou 32408,45€ 3812,75€ 1906,39€ 38127,59€ 68,89%
85% 10% 5%
Gmina
Milówka
14637,00€ 861,00€ 1722,00€ 17220,00€ 31,11%
85% 5% 10%
Spolu /
Razem
47045,45€ 4673,75€ 3628,39€ 55347,59€ 100%
Celková hodnota mikroprojektu
Wartość całkowita mikroprojektu
55347,59€ 100%

Popis mikroprojektu / opis mikroprojektu

Odôvodnenie mikroprojektu / Uzasadnienie mikroprojektu

Obaja partneri tohto projektu, Mesto Krásno nad Kysucou i Gmina Milówka, majú dávnu a podobnú históriu. Obce sa začali budovať v osadách, kde začínalo osídlenie týchto území a žili tu pôvodní obyvatelia Krásna a Milowky. Tieto osady sú dodnes zachované, žije tu niekolko ľudí. Je tu krásna príroda, žijú tu ľudia, ktorí doteraz výrazným spôsobom nezmenili svoj spôsob života, čo sa týka tradícií, spôsobu života, práce a pod. Tieto osady ako prvok obcí dáva obrovský potenciál na rozvoj náučného cestovného ruchu, zachovania kultúry a tradícií. Obec Milówka má svoje osady označené, vedie k nim náučný chodník, ktorý je súčasťou / pokračovaním cezhraničnej turistickej trasy spájajúcej partnerov tohto projektu. Obdobné chce zrealizovať v rámci predkladaného projektu Mesto Krásno, ktoré má bohatý potenciál na rozvoj cest. ruchu a zachovania kultúry, avšak nemá k tomu vybavenú infraštruktúru - náučno-poznávací chodník, vyznačený, vedúci do osád ako oblastí dávnych tradícií, spôsobu života, nášho bohatstva prírodného i kultúrneho. Partneri tiež postrádajú ucelené tlačené materiály, ktoré by prezentovali ich bohatstvo navonok, voči svojmu cezhraničnému partnerovi (jeho obyvateľom a turistom), ako aj domácej verejnosti. Chceme preto projektom vytvoriť také materiály, ktoré by v jazykových mutáciách prezentovali naše obce, ich kultúrne a prírodné bohatstvo, čím by sa zvyšovalo jeho využívanie a zachovávanie pre ďalšie generácie.Partnerské samosprávy teda ležia priamo v SK-PL pohraničí. Obe majú svoje bohatstvo,kultúrne i prírodné, na katastrálnych územiach obcí sa nachádzajú chránené krajinné oblasti (Kysuce, Żywiecki park kraj obrazowy, Park Krajobrazowy Sliezskych Beskýd) ako aj územia Natura. Partneri si vypracovali analýzu východiskovej situácie vo svojich obciach obsahujúcej silné a slabé stránky ako i príležitosti. Zo silných stránok vyplýva bohatý potenciál prírodného a kultúrneho poľsko- slovenského dedičstva, hmotný i nehmotný, zo slabých stránok to, že je málo využívaný, propagovaný, ochraňovaný, nie plne využívaný. Príležitosť nám dáva možnosť jeho využitia na kreatívny priemysel a pre voľnočasové aktivity.

Obaj partnerzy tego projektu, Miasto Krásno nad Kysucou i Gmina Milówka, mają dawną i podobną historię. Miejscowości te zaczęto budować w miejscach, w których zaczynało się osiedlenie tych terenów i żyli tu pierwsi obywatele Krásna i Milówki. Osady te zachowały się do dnia dzisiejszego, żyje tu już tylko parę ludzi. Jest tu piękna przyroda, ludzie którzy w wyraźny sposób nie zmienili swojego stylu życia .Dotyczy to tradycji, stylu życia, pracy, itp. Osady te jako elementy wspomnianych gmin są podstawą dla dużego potencjału dla rozwoju edukacyjnego ruchu turystycznego, zachowania kultury i tradycji.Gmina Milówka ma oznakowane swoje osady, prowadzi do nich ścieżka edukacyjna, która jest częścią/kontynuacją transgranicznej trasy turystycznej łączącej partnerów tego projektu. Podobne połączenie chce w ramach składanego projektu zrealizować Miasto Krásno. Miasto ma bogaty potencjał dla rozwoju ruchu turystycznego i zachowania kultury, jednak nie jest wystarczająco wyposażone w odpowiednią infrastrukturę - nie posiada oznakowanej ścieżki edukacyjnej , prowadzącej do osad jako do miejsc dawnych tradycji, sposobu życia, naszego bogactwa przyrodniczego i kulturowego.Partnerzy nie posiadają żadnych kompletnych materiałów drukowanych, które by mogły promować to bogactwo na zewnątrz, w stosunku do partnera transgranicznego (jego mieszkańcom i turystom), jak również wśród lokalnej publiczności. Dlatego za pomocą projektu chcemy wytworzyć takie materiały, które by w różnych wersjach językowych promowały nasze gminy, ich dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, przez co by zwiększyło się jego wykorzystanie i zachowało się dla przyszłych generacji.Gminy partnerskie projektu leżą bezpośrednio na polsko-słowackim pograniczu. Wszystkie mają swoje bogactwo kulturowe i przyrodnicze, na terenie gmin znajdują się chronione obszary krajobrazowe (Kysuce, Żywiecki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego) jak i obszary Natura. Partnerzy opracowali analizę sytuacji wyjściowej w swoich gminach obejmującą słabe i silne strony oraz perspektywy. Do silnych stron należy zaliczyć bogaty potencjał polsko- słowackiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, materialny i niematerialny, natomiast do słabych stron , że jest mało wykorzystywany, promowany, chroniony i nie w pełni wykorzystywany. Perspektywę nam daje możliwość jego wykorzystania dla kreatywnych działań i spędzania wolnego czasu.

Hlavný cieľ mikroprojektu / Cel ogólny mikroprojektu

V zmysle východiskovej situácie v našich partnerských samosprávach sme si hlavný cieľ zadefinovali: „Zachovanie nášho kultúrneho dedičstva a ochrana a rozvoj prírodného dedičstva." Hlavný cieľ nami stanoveného projektuje plne v súlade so špecifickým cieľom Programu. Lokalita územia partnerov tohto projektu sa nachádza v území chránených krajinných oblastí s bohatým potenciálom a prírodným a kultúrnym dedičstvom. Potenciál tohto dedičstva však nie je plne využívaný, množstvo domácich obyvateľov vlastne nepozná prírodné a kultúrne danosti vlastného regiónu a už vôbec nie cezhraničného regiónu. K objavovaniu tohto dedičstva, jeho spoznávaniu, propagácii rozvoja a teda k zintenzívneniu jeho využívania chce prispieť tento projekt. Partneri projektu chcú vybudovať vyznačením pre miestne obyvateľstvo i návštevníkov turistickú trasu / náučný chodník, ktorá by viedol z existujúcej cezhraničnej PL-SK trasy, do osád v Meste Krásno nad Kysucou. Po tejto trase budú informačné/náučné tabule, ktoré budú informovať o faune, flóre regiónu, histórii. Na znásobenie efektu budú tabule obsahovať QR kódy, ktoré umožnia získavať pre turistov ďalšie informácie. V rámci projektu zorganizujeme spoločné cezhraničné turisticko - náučné podujatia pre všetky vekové kategórie obyvateľstva. Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových aktivít a realizáciou mäkkých aktivít dosiahneme nárast počtu turistov v predmetnej lokalite a teda čo je špecifickým cieľom Programu - zintenzívnenie jeho využívania.

Nawiązując do sytuacji wyjściowej w naszych partnerskich samorządach zdefiniowaliśmy cel główny: „Zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego oraz ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego." Główny cel, którym kieruje się projekt jest w pełnej zgodzie ze szczegółowym celem Programu. Lokalizacja obszaru partnerów tego projektu znajduje się na terenie chronionych obszarów krajobrazowych z bogatym potencjałem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Potencjał tego dziedzictwa nie jest w pełni wykorzystany, wielu z miejscowych obywateli nawet nie zna walorów przyrodniczych i kulturowych własnego regionu. Projekt chce przyczynić się do odkrywania tego dziedzictwa, zapoznania się z nim, promocji rozwoju i jego intensywniejszego wykorzystania. Partnerzy projektu chcą dla miejscowych obywateli i odwiedzających za pomocą oznakowania wybudować trasę turystyczną /ścieżkę edukacyjną , która by prowadziła z istniejącej transgranicznej trasy PL-SK do osad w mieście Krásno nad Kysucou. Wzdłuż trasy będą umieszczone tablice infonnacyjne/edukacyjne, które będą informować o faunie, florze regionu, historii. Dla powiększenia efektu tablice będą zawierać QR kody, które umożliwią turystom uzyskać kolejne informacje. W ramach projektu zorganizujemy wspólne transgraniczne turystyczno-edukacyjne przedsięwzięcie dla wszystkich kategorii wiekowych obywateli. Poprzez wytworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla propozycji spędzania wolnego czasu i dzięki realizacji działań miękkich osiągniemy wzrost ilości turystów w przedmiotowej miejscowości, co jest także celem szczegółowym Programu - zwiększenie intensyfikacji jego wykorzystania.

Galéria k článku