Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe


(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

Prehľad predpisov, podľa ktorých Mesto Krásno nad Kysucou koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu:

 • ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,
 • zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok,
 • zákona č. 162/2015 Z. z.  Správny súdny poriadok,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve   v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
 • zákon č. 305/2005  Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
 • zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,
 • zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach,
 • zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb,
 • Všeobecne záväzné nariadenia mesta Krásno nad Kysucou.