• Home
  • Riešenie migračných výziev v meste Kr...

Riešenie migračných výziev v meste Krásno nad Kysucou

Kód projektu: 302091CYV1

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v meste Krásno nad Kysucou

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 9 - FAST CARE

Cieľ: 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Výzva: IROP-PO9-SC91-2023-108

Prijímateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Schválený NFP: 49 400,00 €

Výška finančnej podpory z EÚ: 49 400,00 €

Riešenie migračných výziev v meste Krásno nad Kysucou