• Home
  • Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou

Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou

Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.


Názov projektu: Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Zazmluvnená výška NFP: 408 897,16 EUR
Dátum začatia realizácie projektu: 9/2018

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je navýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v meste Krásno nad Kysucou a to v navýšení o 160 ton ročne vybraných zložiek komunálnych odpadov za účelom zvýšenia miery ich zhodnocovania so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie, recykláciu, podporu predchádzania vzniku odpadov, ochrany kvality životného prostredia, kvality života obyvateľov mesta, zvýšenia efektívnosti hospodárenia mesta a napĺňania legislatívnych požiadaviek v zmysle Zákona č.79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom projektu je vybudovanie zberného dvora, nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu a nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) drobného stavebného odpadu v meste Krásno nad Kysucou. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám. Ochrana a triedenie komunálneho odpadu je všeobecným a verejným záujmom mesta i celej spoločnosti.

www.op-kzp.sk
www.sazp.sk