• Home
  • Odkrývanie a ochrana spoločného dedič...

Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva

Spoznávajme svoju históriu, kultúru, prírodu a zvyky

Európsky fond regionálneho rozvoja - Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020

Číslo mikroprojektu/ Numer mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/II/B/0094

Tytuł mikroprojektu / Názov mikroprojektu
Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva / Odkrywanie i ochrona wspólnego dziedzictwa

Obdobie realizácie mikroprojektu / Okres realizacji mikroprojektu: November 2017 - Október 2018

Vedúci partner - žiadateľ / Partner wiodący - wnioskodawca:
Mesto Krásno nad Kysucou
Ul. 1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Tel.: +421/41/4385200
E-Mail: info@mestokrasno.sk Web: www.mestokrasno.sk

Partner mikroprojektu 1:
Gmina Milówka
Jana Kazimierza 123, Milówka 34-360
Tel.: +48/33/8637-190
E-Mail: ugmilowka@milowka .com.pl Web: www.milowka.pl


Oprávnené výdavky / Wydatki kwalinkowalne
Opravnené výdavky

Popis mikroprojektu / opis mikroprojektu
Odôvodnenie mikroprojektu / Uzasadnienie mikroprojektu
Partnerské samosprávy projektu ležia priamo v SK-PL pohraničí. Obe majú svoje bohatstvo, kultúrnei prírodné, na katastrálnych územiach obcí sa nachádzajú chránené krajinné oblasti (Kysuce, Zywiecki park krajobrazowy,Park Krajobrazowy Sliezskych Beskýd) ako aj územia Natura. Partneri si vypracovali analýzu východiskovej situácie vo svojich obciach obsahujúcej silné a slabé stránky ako i príležitosti. Zo silných stránok vyplýva bohatý potenciál prírodného a kultúrneho poľsko-slovenského dedičstva, hmotný i nehmotný, zo slabých stránok to, že je málo využívaný, propagovaný, ochraňovaný, nie plne využívaný. Príležitosť nám dáva možnosť jeho využitia na kreatívny priemysel a pre voľnočasové aktivity a súčasne už časť vybudovanej cyklotrasy, ktorá prechádza z Krásna nad Kysucou cez Bystrickú dolinu až do Milówki (značená cyklotrasa).
Aktivitami ochrany, propagácie a rozvíjania kult. dedičstva tak prispejeme k jeho ochrane a využitiu, čo je v súlade so špecifickými cieľmi a očakávanými výsledkami Programu cezhraničnej PL-SK spolupráce 2014-2020.
Dôležitú rolu v pre naše samosprávy zohráva zachovanie tradícií, zvykov, folklóru – ľudovej hudby a tanca. Tieto postupne zanikajú, pretože samosprávy jednak nedisponujú dostatočným materiálnym vybavením na tieto podujatia a súčasne chýba impulz, ktorý by vzbudil záujem, najmä mladšej generácie o zachovávanie tradícií a aktívneho sa zapojenia do dávnych zvykov. Týmto impulzom by bola séria podujatí u oboch partnerov, na zachovanie spoločného kultúrneho dedičstva pre všetky vekové kategórie.
Projekt je teda odpoveďou na problémy bohatého potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva, ale malého stupňa jeho ochrany, propagácie a rozvoja. Uvedené obce vyriešia systémom materiálnych i nemateriálnych opatrení – obstaraním potrebného vybavenia na realizáciu podujatí a realizáciou samotných aktivít na ochranu kultúrneho dedičstva.
Očakávanými výsledkami projektu sú vybudované zázemie pre voľnočasové aktivity a prezentácia, ochrana a rozvoj kult. dedičstva a tým zvýšenie atraktivity pohraničného územia.


Gminy partnerskie projektu leżą bezpośrednio na polsko-słowackim pograniczu. Wszystkie mają swoje bogactwo kulturowe i przyrodnicze, na terenie gmin znajdują się chronione obszary krajobrazowe (Kysuce, Żywiecki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego) jak i obszary Natura. Partnerzy opracowali analizę sytuacji wyjściowej w swoich gminach obejmującą słabe i silne strony oraz perspektywy. Do silnych stron należy zaliczyć bogaty potencjał polsko-słowackiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, materialny i niematerialny, natomiast do słabych stron , że jest mało wykorzystywany, promowany, chroniony i nie w pełni wykorzystywany. Perspektywę nam daje możliwość jego wykorzystania dla kreatywnych działań i spędzania wolnego czasu, wykorzystując także już wybudowana część trasy rowerowej, która wiedzie z Krásna nad Kysucou przez dolinę Bystricką aż do Milówki (oznaczona trasa rowerowa).
Przez działania na rzecz ochrony, promocji i rozwoju dziedzictwa kulturowego przyczynimy się do jego ochrony i lepszego wykorzystania, co jest zgodne z celami szczegółowymi i oczekiwanymi rezultatami Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020.
Ważną rolę dla naszych samorządów odgrywa zachowanie tradycji, zwyczajów , folkloru-ludowej muzyki i tańca, gdyż one w miarę upływu czasu zanikają, a samorządy nie dysponują wystarczającym wyposażeniem   do podjęcia działań oraz brakuje im impulsu, który wzbudziłby zainteresowanie szczególnie u  młodych osób o zachowanie tradycji i aby aktywnie włączyła się do pielęgnowania dawnych zwyczajów. Tym impulsem mogła by się stać seria przedsięwzięć u obu partnerów, dla zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego dla wszystkich kategorii wiekowych.
Projekt odpowiada również na problemy bogatego potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ale też niskiego aktualnie poziomu jego ochrony, promocji i rozwoju. Wymienione gminy rozwiążą ten problem poprzez system materialnych i niematerialnych środków – dostarczenie niezbędnego sprzętu do realizacji imprez i realizacji poszczególnych działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.
Oczekiwanym rezultatem projektu jest wybudowanie zaplecza dla organizowanych w ramach spędzania wolnego czasu czyli dla prezentacji, ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego powodującego podwyższenie atrakcyjności obszarów przygranicznych.

Hlavný cieľ mikroprojektu /Cel ogólny mikroprojektu
Hlavný cieľ projektu znie: „Zachovanie tradícií, zvykov a ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva“.
Cieľ definuje to, čo chceme v projekte dosiahnuť. Kultúrne dedičstvo pomaly zaniká, cieľom projektu je jeho ochrana, zachovanie a propagácia, aby naň ľudia nezabúdali, zapájali sa do spoločných aktivít na jeho rozvoj.
To dosiahneme realizáciou projektu, kde zorganizujeme 5 podujatí zachovania kultúrneho dedičstva v poľsko- slovenskom pohraničí, striedavo u oboch parnterov v Poľsku (Gmina Milówka) a na Slovensku (Mesto Krásno nad Kysucou).
Realizáciou projektu teda chceme dosiahnuť, aby sa naše kultúrne dedičstvo propagovalo, zachovávalo, chceme ho ochraňovať a rozvíjať. K tomu majú prispieť naplnené ukazovatele nášho mikroprojektu.
Sumárne možno povedať, že cieľ nášho projektu nasledovným spôsobom prispieva k naplneniu špecifického cieľa Programu v rámci danej prioritnej osi:
1. Zlepšenie zázemia pre zachovanie kultúrneho dedičstva.
2. Zvýšenie záujmu medzi deťmi a mládežou o regionálne tradície,
3. Zvýšenie turistickej atraktivity partnerov – rast počtu turistov v oblasti zahrnutej projektom.
4. Rozšírenie turistickej ponuky partnerov s využitím prvkov regionálnej tradície a kultúry.
5. Vytvorenie klímy pre nadväzovanie ďalšej spolupráce medzi partnermi v oblasti pohraničia za účelom
realizácie spoločných infraštrukturálnych projektov a ostatných projektov.
6. Rast aktivity v hospodárskej oblasti medzi obyvateľstvom na poľskej a slovenskej strane.Główny cel projektu brzmi: „Zachowanie tradycji, zwyczajów oraz ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego“.
Cel definiuje, co chcemy osiągnąć w projekcie.
Dziedzictwo kulturowe powoli zanika, celem projektu jest jego ochrona, zachowanie i promocja, aby ludzie o nim nie zapomnieli, włączali się do wspólnych działań na rzecz jego rozwoju. Osiągniemy to poprzez realizację projektu, gdzie zorganizujemy 5 przedsięwzięć na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego na polsko-słowackim pograniczu, u obu partnerów - w Polsce (Gmina Milówka) i na Słowacji (Mesto Krásno nad Kysucou).
Przez realizację projektu chcemy osiągnąć, aby nasze dziedzictwo kulturowe było promowane, zachowane, chcemy go chronić i rozwijać. Do tego mają się przyczynić osiągnięte wskaźniki naszego mikroprojektu.
Podsumowując można powiedzieć, że cel naszego projektu przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego Programu w ramach osi priorytetowej w następujący sposób :
1. Poprawa infrastruktury dla ochrony dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego
2. Zwiększenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży kultywowaniem tradycji regionalnych
3. Podniesienie atrakcyjności turystycznej partnerów- zwiększenie liczby turystów przyjeżdżających na tereny objęte projektem
4. Poszerzenie oferty turystycznej partnerów z wykorzystaniem elementów tradycji i kultury regionalnej
5. Stworzenie klimatu do nawiązywania kolejnych współpracy pomiędzy partnerami zlokalizowanymi po obu
stronach granicy w celu realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych oraz innych projektów współpracy
6. Wzrost aktywności gospodarczej ludności zamieszkałej po obu stronach granicy


Špecifický cieľ / Cele szczegółowy
Špecifický cieľ: „Zvýšenie úrovne využívania kultúrneho dedičstva v PL-SK pohraničí“
Realizáciou projektu ochraňujeme spoločné kultúrne dedičstvo, zvyšujeme úroveň jeho využívania. Uvedené dosiahneme súborom realizácie aktivít, vďaka ktorým zapojíme do realizácie projektu miestne obyvateľstvo i návštevníkov. Týmto spôsobom dôjde k jeho propagácii voči týmto skupinám, následne ochrane a rozvoju, čím bude viac využívané. Pre ľudí sa vytvoria podmienky na trávenie voľnočasových aktivít a teda budú využívať vybudované zázemie (stany, lavice, stoličky na podujatia..) ako návštevníci spoločných kultúrnych podujatí na ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva.
Hneď po skončení realizácie projektu sa teda domáce obyvateľstvo a turisti oboznámia s miestnymi tradíciami a zvykmi, s kultúrou a históriou našich národov (vďaka realizovaným podujatiam na ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva. Uvedené zlepší situáciu cieľových skupín, ktorými sú domáce obyvateľstvo a turisti – predstavuje zachovanie vlastnej kultúry ako i možnosti na trávenie voľnočasových aktivít. Naplnenie špecifického cieľa umožní vytvoriť v obciach nové aktivity, aké tu doposiaľ neboli a v budúcnosti sa budú udržiavať.


Nazwa celu szczegółowego : "Zwiększenie poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego na pograniczu PL-SK"
Realizacja projektu przyczyni się do ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego , wsparcia w jego wykorzystaniu i promocji. Wymieniony cel osiągniemy za pomocą systemowej realizacji „miękkich” form aktywnych, dzięki którym włączymy w ten proces miejscową ludność oraz turystów. W ten sposób nastąpi promocja działań wśród tej grupy osób, kolejno ochrona i rozwój dziedzictwa oraz możliwości skorzystania z oferty. Zostaną stworzone odpowiednie warunki w celach rekreacyjnych. Miejscowa ludność oraz turyści będą mogli skorzystać z nowego sprzętu (namioty, ławki, stoliki..) do imprez oraz uczestniczący we wspólnych przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym poznają charakter działań zmierzających do ochrony i rozwoju niematerialnego dziedzictwa.
Natychmiast po ukończeniu realizacji projektu mieszkańcy i turyści zapoznają się z lokalnymi tradycjami i zwyczajami, kulturą i historią naszych narodów (dzięki realizowanym przedsięwzięciom na rzecz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego). Wspomniane wcześniej poprawi sytuację grup docelowych, którymi są mieszkańcy i turyści – zaprezentuje zachowanie własnej kultury, jak i możliwości do spędzania zajęć wolnoczasowych.
Osiągnięcie szczegółowego celu projektu umożliwi wytworzenie w gminach nowych działań, jakie się tu jeszcze nie odbywały a w przyszłości utrzymanie ich trwałości.