Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy

Interreg Poľsko - SlovenskoMesto Krásno nad Kysucou ako vedúci partner projektu realizuje projekt s názvom:
Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy“,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

Vedúci partner: Mesto Krásno nad Kysucou
Partneri projektu: Gmina Rajcza, Gmina Milówka, Obec Oščadnica a Obec Dunajov
Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0056/16

Projekt sa týka vybudovania cyklotrasy cez partnerské obce.

Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 3 576 738,44 Eur, (3 040 227,61 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja)
Výška schválených výdavkov pre Mesto Krásno nad Kysucou: 1 708 991,54 Eur
Zdroje zo štátneho rozpočtu: 170 899,15 Eur
Vlastné zdroje mesta: 85 449,59 Eur


Hlavný cieľ projektu "Ochrana, propagácia a rozvoj nášho spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva."

Stručný opis projektu:
Lokalita územia partnerov tohto projektu sa nachádza v území chránených krajinných oblastí s bohatým potenciálom a prírodným a kultúrnym dedičstvom. Potenciál tohto dedičstva však nie je plne využívaný, množstvo domácich obyvateľov vlastne nepozná prírodné a kultúrne danosti vlastného regiónu a už vôbec nie cezhraničného regiónu, hoci geografická poloha cezhraničných partnerov je veľmi blízka. K objavovaniu tohto dedičstva, jeho spoznávaniu, propagácii rozvoju a teda  zintenzívneniu jeho využívania chce prispieť tento projekt. Partneri projektu chcú vybudovať pre miestne obyvateľstvo i návštevníkov zokruhovanú cezhraničnú turistickú trasu, ktorá by viedla našim cezhraničným regiónom a prezentovala spoločne naše kultúrne a prírodné dedičstvo. V katastroch jednotlivých partnerov už sú čiastočné cyklotrasy, v minulom programovom období bola vybudovaná trasa vedúca z Krásna nad Kysucou cez Bystrickú dolinu do Milówki. Na uvedený projekt chceme nadviazať a vybudovať zokruhovanú cyklotrasu aj cez obce Dunajov, Oščadnica a Rajcza. Na trase budú rôzne prvky infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré budú poskytovať informácie o prírodnom a kultúrnom dedičstve (informačné tabule) resp. ktoré budú uľahčovať využívanie dedičstva - turistické výhľadne, chodníky, parkoviská a podobne.
Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových aktivít a realizáciou pilotného cyklistického dňa po vybudovanej trase dosiahneme nárast počtu turistov v predmetnej lokalite.

Cezhraničný dopad projektu:
Cezhraničný dopad sa týka najmä miestneho obyvateľstvo. Projekt je zameraný na všetky vekové kategórie, aktivity ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, vybudovaná infraštruktúra, spoločné podujatie a efekt z realizácie projektu bude plynúť pre všetkých obyvateľov piatich partnerských obcí čo predstavuje spolu približne 33 000 obyvateľov.
Región je vďaka mnohým atrakciám navštevovaný aj turistami z celého SR a PL, najmä kvôli lyžiarskemu stredisku Veľká Rača, t.j. hmatateľný dopad je i na týchto turistov.
Projekt zapája do aktívnej cezhraničnej spolupráce 5 samospráv – Mesto Krásno nad Kysucou, obce Oščadnica a Dunajov a gminy Rajcza a Milówka.
Cezhraničnými hmatateľnými výstupmi projektu sú tiež vybudovaná zokruhovaná cezhraničná turistická trasa s prvkami infraštruktúry (informačné tabule o prírodnom a kultúrnom dedičstve, vyhliadková veža pod...)

Investícia v Meste Krásno nad Kysucou:
Investičné aktivity v katastri Krásna n. Kysucou spočívajú v budovaní cezhraničnej turistickej trasy v dvoch úsekoch, v smere od Dunajova a v smere do Oščadnice.
1 úsek: Turistická cyklotrasa je v dolnej časti vedená po hrádznom telese rieky Kysuca , ďalej po poľnej ceste a potom po miestnych komunikáciách.
Šírka novej trasy je 2,5 m . Je obojsmerná a lemovaná obrubníkmi .
Na konci úseku, v mieste, kde je výjazd na miestnu komunikáciu je šírka 13,5 m.
Celková dĺžka trasy 1. úseku je 2691 m.
2 úsek. Turistická cyklotrasa je vedená od centra mesta až na hranicu s k.ú. Oščadnica
Šírka novej trasy je 5,0 m resp. 3,0 m a 2,5 m. Je obojsmerná a lemovaná obrubníkmi.
Celková dĺžka trasy druhého úseku je 2291 m .