• Home
  • Projekt: Navštívme sa cez monitor - i...

Projekt: Navštívme sa cez monitor - informácie pre podnikateľov

Úvod

Erb Krásno nad KysucouErb Frenštát pod RadhoštěmMesto Krásno nad Kysucou a Frenštát pod Radhoštěm ležia na severnej česko – slovenskej hranici. Vzdialenosť medzi nimi je len 75 km. Mestá začali spolupracovať v roku 2009 a pripravili zámery pre realizáciu 3 spoločných projektov. Mesto Frenštát pod Radhoštěm má 11 200 obyvateľov. Nachádza sa v okrese Nový Jičín v Moravskosliezskom kraji. Mesto je kolískou českej turistiky - nachádza sa v najkrajšej oblasti Beskyd. Krásno nad Kysucou má 7000 obyvateľov a patrí medzi najstaršie sídla na Kysuciach. Leží v okrese Čadca v Žilinskom kraji. Je to tretie najväčšie kysucké mesto - hospodárske a obchodné stredisko Stredných Kysúc, ktoré je bránou do Bystrickej doliny. Okolie Krásna je charakteristické jedinečnou hodnotou prírodného prostredia, čo ju robí atraktívnou pre turistov, investorov, obyvateľov mesta a celého regiónu.

Hlavné ciele projektu

Hlavným cieľom projektu bolo rozvojom informatizácie podporiť udržateľný rozvoj a cezhraničnú integráciu prihraničných regiónov. Našim zámerom bolo prostredníctvom rozvoja IKT vytvoriť kontakty pre komunikáciu a spoluprácu medzi obyvateľmi pohraničia, ktorá bola umelo pretrhnutá rozdelením republiky. Postupne vytvoriť spoločný informačný priestor s dôrazom na rozvoj malého a stredného podnikania vo všetkých oblastiach a tým upevňovať vzájomnú spoluprácu a vytvárať podmienky pre zvyšovanie zamestnanosti ale i prezentáciu kultúry na obidvoch stranách prihraničného regiónu.

Východisková situácia pred realizáciou projektu

Moderný občan vyžaduje od svojho mesta aby bol pravidelne informovaný, nielen o jeho aktivitách, o možnostiach kultúrneho, športového a voľnočasového vyžitia ale aby v prípade vlastnej potreby získal rýchle informácie z viacerých oblastí. Občan dnes, v čase hospodárskej krízy a zvyšujúcej sa nezamestnanosti, potrebuje mať informácie aj o možnostiach podnikania vo svojom meste, aktuálnych ponukách zamestnanosti, chce si vyhľadať spoločnosť alebo organizáciu, ktorá chce spolupracovať v danej oblasti nielen na území mesta/obce ale aj v širšom regióne a získať na ňu kontakt a pod. Moderný občan tiež vyžaduje od systému možnosť rýchlo a efektívne získať potrebnú informáciu aj na diaľku, z pohodlia svojho domova, v akúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu (nielen v čase úradných alebo otváracích hodín MsÚ). Takéto služby by mali byť v dnešnej dobe samozrejmosťou, ale nie sú. Svojim občanom ich neumožňovalo ani mesto Krásno nad Kysucou. Preto sa spojilo so svojim partnerským mestom na českej strane hranice, ktoré má dlhoročné skúsenosti s informovanosťou občanov. Informačné centrum vo Frenštáte pod Radhoštěm funguje od roku 1994 a už od roku 2003 sa umiestňuje na prvých priečkach v kategórii najlepšie IC v ČR. Informačné centrum doteraz zhromažďovalo informácie a vytváralo komplexnú databanku najmä v oblasti cestovného ruchu. No v súčasnej dobe hospodárskej krízy aj tu vyplynula potreba rozšírenia portfólia služieb a nasmerovania svojich aktivít aj do oblasti zlepšovania podmienok pre malých a stredných podnikateľov, ktorí budú v regióne vytvárať nové pracovné príležitosti. Výsledkom vzájomných stretnutí a výmeny informácií je projekt, ktorý zlepšil súčasný stav informovania občanov a poskytne im rýchle a kvalitné informácie v ktorúkoľvek hodinu - projekt zameraný na rozvoj informatizácie, prostredníctvom rozvoja IKT, ktorý vytvorenými službami napomohol vytvoreniu kontaktov pre komunikáciu a spoluprácu medzi obyvateľmi pohraničia.

Dopad projektu

Vytvorením infobodu v Krásne nad Kysucou na základe skúseností HCP a modernizácie informačného centra mesta Frenštát pod Radhoštěm, organizovaním spoločných podujatí a aktivít nielen pre MSP, ale aj širokú verejnosť sa vytvorili nové, kvalitne fungujúce cezhraničné partnerstvá, zlepšila sa komunikácia a prístup k informáciám, čo prispelo k rozvoju cezhraničnej integrácie. Kompatibilitou internetových stránok oboch miest sa vytvorila možnosť pre rozširovanie spolupráce medzi MSP v rôznych odvetviach na základe čoho očakávame zvýšenie pracovných príležitostí na oboch stranách hranice. V konečnom dôsledku realizáciou projektu došlo k aplikácii platných rozvojových stratégií informačno-komunikačných technológií v celom prihraničnom regióne.

Žilinský samosprávny kraj a Moravskosliezsky kraj sú navzájom späté spoločnou históriou. Existujúce informačné systémy najmä na strane slovenského partnera sú prekážkou vzájomného informačného prepojenia a na to nadväzujúcich možností poskytovania informácií a vzájomnú komunikáciu. Realizáciou projektu sa vyriešil tento problém a zároveň boli obyvateľom otvorené nové možnosti využívania informácií a informačných zdrojov vedúceho a cezhraničného partnera. Rozširovaním poskytovaných služieb obyvateľom prihraničia sa zlepšila vzájomná komunikácia, prehĺbenie a posilnenie existujúcich kontaktov a vytvorenie nových partnerstiev. Vzájomné prepojenie informačných portálov sa stalo prínosom nielen pre obyvateľov hraničného regiónu ale i pre návštevníkov a turistov, ktorí svojou návštevnosťou podporujú zvyšovanie ekonomickej úrovne prihraničných regiónov.

Realizácia projektu mala na cieľové skupiny nasledovný dopad:

Užívatelia IKT - zefektívnenie prístupu občanov oboch prihraničných regiónov k informáciám spracovávaným a sprístupňovaným mestami v oprávnených územiach. Skvalitnenie a vznik nových informačných služieb v meste Krásno nad Kysucou a rozšírenie informačných služieb vo Frenštáte pod Radhoštěm.

Verejná správa, samospráva - vznik nového informačného priestoru umožnil inštitúciám efektívny a rýchly prístup k informáciám, ktoré potrebujú ku svojej práci i k informovaniu občanov vo svojom regióne pôsobenia. Možnosť internetového prepojenia a partnerstvo so susediacim štátom umožnilo šíriť informácie na medzinárodnej úrovni.

Právnické a fyzické osoby a MSP - tieto cieľové skupiny získali komplexnejší a rýchlejší prístup k informáciám vytvorenými partnerskými mestami pre široké využitie a v konečnom dôsledku majú tieto informácie dopad na lokálneho aj vzdialeného používateľa, občana, ktorý si môže prostredníctvom týchto informácií napr. nájsť kontakt na budúceho zamestnávateľa.

Obyvatelia regiónu - vzbudenie záujmu o dianie v susednom regióne i krajine, zvýšenie možností jej navštívenia. Možnosti získavania informácií z partnerskej krajiny aj pre domácich študentov.

V súčasnej dobe informačnej expanzie je pre jednotlivca aj spoločnosť dôležitý rýchly a kvalitný prístup k informáciám. Informačné strediská, ktorých hlavnou úlohou je zhromažďovanie, spracovávanie a poskytovanie informárcií širokej verejnosti, sú limitované možnosťami jestvujúciach systémov. Vytváranie kvalitného informačného systému pre svojich obyvateľov je nevyhnutnou podmienkou pre mestá pri plnení svojho základného poslania. Kvalitne fungujúca informačná inštitúcia a kvalitne poskytované informačné služby = infomovaný občan, informovaná spoločnosť. Projekt "Navštívme sa cez monitor" prispel v spoločnom prihraničnom priestore k zvýšeniu kvality hospodárskeho a sociálneho života a k rozvoju znalostnej ekonomiky.

Realizované aktivity-výstupy projektu

Rozširovanie a vzájomné prepojenie stránok v partnerských mestách

V rámci projektu došlo od februára 2011 do septembra 2012 ku kompletnej modernizácii internetovej stránky mesta. Počas tohto obdobia bol riešený nie len jej grafický vzhľad tak, aby v čo najprehľadnejšej forme poskytovala občanom mesta všetky potrebné informácie, ale aj samotné programovanie, fungovanie a zobrazovanie stránky tak, aby spĺňala všetky štandardy pre informačné systémy verejnej správy a to hlavne štandardy prístupnosti webových stránok, pre používanie súborov a názvoslovie elektronických služieb. O úspešnom zvládnutí týchto prác svedčí aj 2. miesto v teste prístupnosti webových sídiel v rámci územných samospráv, ktoré vykonalo Ministerstvo financií v rámci II. a doteraz poslednej etapy monitorovania prístupnosti od 15. októbra do 31. decembra 2011. Počas celého obdobia prebiehalo digitalizovanie a následné uverejňovanie rôznorodých informácií, ktoré chce mesto na svojej stránke občanom a návštevníkom stránky poskytnúť a v tomto trende samozrejme plánuje zotrvať. V súvislosti s prepojením stránky na partnerské mesto, bolo v rámci informačného banneru pre MSP vytvorených niekoľko prehľadných prepojení, či už na samotnú stránku a informácie z diania v meste, ale aj na zoznam firiem a informácie pre malých a stredných podnikateľov, ktorí by mali záujem začať podnikať v Českej republike.

Banner pre MSPNa začiatku septembra 2012 došlo k ukončeniu zberu informácií a následnému uverejneniu a spusteniu banneru pre malých a stredných podnikateľov, ktorý je viditeľne umiestnený na stránke mesta a slúži k presmerovaniu do samostatnej sekcie internetovej stránky. V tej sú uverejnené rozsiahle informácie o vzniku projektu, kioskoch a ich umiestnení v meste, presmerovania na podrobné informácie pre podnikateľov, ktorí by mali záujem začať podnikať na Slovensku, ale rovnako tak aj na databázu firiem v meste Krásno nad Kysucou, prepojenie na prehľad voľných pracovných miest a možnosť vyhľadávania investičných akcií v meste, či kraji. Okrem toho táto sekcia obsahuje aj všetky presmerovania na obdobné informácie na internetovej stránke partnerského mesta. Veríme, že všetky tieto informácie sú prínosom pre súčasných aj budúcich podnikateľov v oboch mestách a pomôžu im pri hľadaní a nadväzovaní možných partnerstiev. Malí a strední podnikatelia, ako aj ďalší návštevníci internetovej stránky mesta môžu všetky informácie nájsť v banneri pod názvom „Navštívme sa cez monitor“, alebo „Užitočné odkazy“. Zároveň sa všetky tieto informácie dajú vyrolovať aj v záložke „Občan a podnikateľ“.

Nákup a umiestnenie infokioskov

Verejné obstarávanie na dodávateľa infokioskov bolo realizované v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s postupmi zadávania verejných zákaziek, platnými od 1.1.2009, odborne spôsobilou osobou. VO bolo ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom. Nasledovalo doladenie parametrov infokioskov podľa potrieb a technických požiadaviek objednávateľa. Kiosky boli dodané a nainštalované na 5 frekventovaných miestach v meste – na Mestskom úrade, Zdravotnom stredisku, pred kultúrnym domom, pred domom služieb a na autobusovej zastávke pri vlakovej stanici. Všetky kiosky disponujú internetovým pripojením a poskytujú občanom, ale i návštevníkom mesta možnosť nepretržitého a neobmedzeného surfovania na internete.

Vizualizácia infokioskuTechnické parametre infokioskov:

  • PC Intel 2,66 GHz, 512 MB RAM, 160 GB HDD, VGA grafická karta
  • OS Windows Embedded PosReady 2009 (XP Profesional SP3)
  • 17” TFT LCD
  • Kovová klávesnica s trackballom
  • LAN 10/100 MB
  • Aktívny Soundsystem s 2 reproduktormi

 

Umiestnenie infokioskov v meste Krásno nad Kysucou na väčšej mape

Mapa umiestnenia infokioskov v meste

Detailné fotografie umiestnenia infokioskov:

Vstup do Kultúrneho domu:

Fotografie infokioskov

Mestský úrad:

Fotografie infokioskov

Vstup do Domu služieb:

Fotografie infokioskov

Autobusová zastávka Zákysučie:

Fotografie infokioskov

Vstup do Zdravotného strediska:

Fotografie infokioskov

Vytvorenie informačného centra pre malých a stredných podnikateľov

Počas realizácie projektu prebehla rekonštrukcia priestorov v kultúrnom dome. Boli vykonané úpravy-sadrokartónový obklad stropu, vrátane elektroinštalácie a svietidiel, vybudovala sa malá deliaca priečka. Centrum bolo po ukončení rekonštrukcie, začiatkom júla 2011, vybavené základným nábytkom a rovnako tak bolo vytvorené pracovné miesto pre zamestnanca. Infocentrum počas realizácie projektu dokumentovalo aktuálnu situáciu v oblasti informovanosti a rozširovania spolupráce medzi MSP v hraničnom regióne.

Fotografie infocentra

Fotografie infocentra

Fotografie infocentra

Fotografie infocentra

 

„Navštívme sa cez monitor“ – zlepšenie informovanosti a komunikácie medzi regiónmi v slovensko – českom pohraničí
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013
Kód ITMS: 22420320006
Logo Operačného programu a Európskej únie