Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu

Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu

Mesto Krásno nad Kysucou (SR) a Obec Metylovice (ČR) realizujú projekt s názvom: Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu
Kód projektu: NFP304020P668,
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A –Slovenská republika – Česká republika

Celková výška oprávnených výdavkov: 243 945,40 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ: 207 353,59 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR: 9 588,04 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR: 7 403,25 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 19 600,52 €

Popis projektu:
Mesto Krásno nad Kysucou (SK) a Obec Metylovice (CZ) sa nachádzajú v slovensko-českom pohraničí, sú vzdialené 60 km od seba, patria do spoločného regiónu.
Partneri si vypracovali analýzu východiskovej situácie obsahujúcu silné a slabé stránky ako i príležitosti. Zo silných stránok vyplýva bohatý potenciál prírodného a kultúrneho dedičstva, hmotný i nehmotný, zo slabých stránok to, že je málo využívaný, propagovaný.
Obaja partneri majú svoj potenciál kultúrneho ale najmä prírodného bohatstva (CHKO Kysuce, CHKO Moravskoslezské Beskydy), ktorý je však nedostatočne využívaný, nie je tu dostatočne dobre vytvorené investičné zázemie pre jeho prezentáciu a využívanie. Partneri chcú budovať región atraktívny pre turistov a následne aj investorov. So súčasnou infraštruktúrou cest. ruchu to však nie je možné. Vzhľadom na krátku vzdialenosť sa medzi partnermi sa dá prejsť aj na bicykloch, obaja sú aktívni i z pohľadu budovania cyklotrás a turistických chodníkov. Pre zvýšenie intenzity cestovného ruchu ich predurčuje aj pohraničná poloha, kde je možné osloviť nielen domácich ale aj zahraničných turistov.
Aby partneri situáciu vyriešili, t.j. zlepšili vybavenie územia potrebnou infraštruktúrou a aktivitami pre jeho zatraktívnenie, je pre nich nutná realizácia tohto projektu, kde by predĺžili existujúcu cyklotrasu, dobudovali prvky turistickej infraštruktúry (vyhliadková veža, oddychové miesta), zvýraznili atraktivity (obnovenie okolia bunkra z II. svetovej vojny) a realizovali spoločné podujatia.
Projekt je nutný na realizáciu  pretože je odpoveďou na riešenie problémov bohatého potenciálu prírodného dedičstva, ale malého stupňa jeho využitia, ochrany, propagácie a rozvoja. Uvedené vyriešime systémom materiálnych i nemateriálnych opatrení - vybudovaním potrebného zázemia pre realizáciu spoločných aktivít ako i realizáciou  podujatí, ktoré pritiahnu ďalších turistov.

Našim cieľom je zachovanie, rozvoj, prezentácia, zvýšenie využitia prírodného dedičstva, to chceme dosiahnuť realizáciou aktivít tohto projektu.

VP vybuduje v rámci projektu vyhliadkovú vežu, ako prvok veľmi atrakívny pre turistov. Z obdobia 2. svetovej vojny sa pri turistickej trase nachádza tiež bunker – jeho okolie a prístup k nemu chceme upraviť a vytvoriť z neho veľmi zaujímavú atraktivitu. Región cezhraničných partnerov tvoril obranné pásmo v smere na Ostravu, tento spoločný cezhraničný prvok by sme chceli pri realizácii projektu využiť a zdôrazniť, že náš región je spoločný – cezhraničný. Popri turistických trasách vytvoríme tiež oddychové miesta. Ako významne atraktívnu aktivitu v rámci projektu zorganizujeme podujatie ukážky bojov z 2. svetovej vojny.

HCP predĺži existujúcu cezhraničnú cyklotrasu približne o 1 km, ktorá spája a vedie k prírodnému dedičstvu a zorganizuje spoločné podujatie cyklodeň. Akcia bude mať aj sprievodný program so zameraním na zachovanie kultúrneho dedičstva (vystúpenia skupín zo SR i ČR).

Výsledky z týchto aktivít budú znamenať zatraktívnenie regiónu pre turistov, možnosť trávenia voľného času. Príchodom turistov sa následne zvyšuje ponuka služieb cestovného ruchu, t.j. zvýšená činnosť podnikateľských subjektov, vyššia zamestnanosť, lepšia životná úroveň miestneho obyvateľstva.

Popis jednotlivých aktivít projektu:

Hlavný prijímateľ: Mesto Krásno nad Kysucou
Typ aktivity: A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.
P.č. Názov aktivity Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:
1 Riadenie projektu 04/2019 03/2021
2 Zabezpečenie povinnej publicity projektu 04/2019 03/2021
3 A05 - Realizácia vyhliadkových miest a infraštruktúry (rozhľadne, vyhliadkové mosty, atď.) podporujúce ďalšie využitie prírodného a kultúrneho dedičstva 04/2019 03/2021
4 A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo) 04/2019 03/2021
Typ aktivity: B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.
P.č. Názov aktivity Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:
1 Riadenie projektu 04/2019 03/2021
2 Zabezpečenie povinnej publicity projektu 04/2019 03/2021
3 B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.) 04/2019 03/2021
Hlavný cezhraničný partner: Obec Metylovice
Typ aktivity: A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.
P.č. Názov aktivity Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:
1 Riadenie projektu 04/2019 03/2021
2 Zabezpečenie povinnej publicity projektu 04/2019 03/2021
3 A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo) 04/2019 03/2021
Typ aktivity: C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.
P.č. Názov aktivity Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:
1 Riadenie projektu 04/2019 03/2021
2 Zabezpečenie povinnej publicity projektu 04/2019 03/2021
3 C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry 04/2019 03/2021
4 C12 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo) 04/2019 03/2021

Cezhraničný prístup k riešeniu projektu
Partneri projektu ležia v jednom spoločnom regióne, ktorý ma spoločné problémy, spoločný potenciál a zo spoločnej analýzy a stretnutia zástupcov samospráv vyplynulo, že ich môžu spoločne vyriešiť. Chránené krajinné oblasti našich krajín spolu priamo susedia. Ak chceme riešiť spoločnú propagáciu, ochranu, využitie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva, musíme sa orientovať na celý okolitý región našich obcí a teda vzhľadom na región spoločný, tento sa nachádza na Slovensku i Česku. Orientácia na cieľové skupiny zo SR a ČR teda dáva väčšie počty turistov, obyvateľov, voči ktorým bude dedičstvo zachovávané, propagované a teda týmito osobami využívané.

Projekt rieši zachovanie dedičstva ako jeden pohraničný celok, zo spoločného územia na ktorom sa príroda nachádza, čo je v pohraničí SK i CZ.
Z uvedeného vyplýva, že cezhraničná spolupráca v našom prípade je jediným možným spôsobom na dosiahnutie predpokladaných cieľov a výsledkov projektu.

Link na stránku programu Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu