Sadzby daní a poplatkov

Na základe zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, vyberá mesto Krásno nad Kysucou nasledujúce dane a poplatky:

Matrika

NázovVýška poplatku
Za osvedčenie podpisu, za každý podpis 2 €
Za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny v slovenskom jazyku, za každú stranu (nie list) 2 €
Za osvedčenie jednej stany fotokópie listiny v českom jazyku, za každú stranu (nie list) 3 €
Za vyhotovenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, za každý jeden list 5 €
Za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
Za uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 €
Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €
Za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 €
Za uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 €
Za uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 €
Za uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 €
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10 €

Ohlasovňa pobytu

NázovVýška poplatku
Potvrdenie o pobyte osoby(trvalý a prechodný pobyt) 1 osoba - 5 €

Stavebné oddelenie

Názov súboruFormát, veľkosť
Sadzobník správnych poplatkov - stavebné oddelenie (PDF, 353 kB)

Oddelenie daní a poplatkov

NázovVýška poplatku
Daň z pozemkov § 2-5 VZN č. 48/2022 - VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 (PDF, 868kB)
Daň zo stavieb § 6-9 VZN č. 48/2022 - VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 (PDF, 868kB)
Daň z bytov § 10-13 VZN č. 48/2022 - VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 (PDF, 868kB) (PDF,863kB)
Daň za psa § 17-23 VZN č. 48/2022 - VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 (PDF, 868kB) (PDF,863kB)
Daň za ubytovanie § 24-31 VZN č. 48/2022 - VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 (PDF, 868kB) (PDF,863kB)
Daň za predajné automaty § 32-37 VZN č. 48/2022 - VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 (PDF, 868kB) (PDF,863kB)
Daň za nevýherné hracie prístroje § 38-43 VZN č. 48/2022 - VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 (PDF, 868kB) (PDF,863kB)
Daň za užívanie verejného priestranstva § 1-6 VZN č. 13/2017 - VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (PDF,260,53kB)
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta § 7-14 VZN č. 13/2017 - VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (PDF,260,53 kB) + Dodatok č. 1 k VZN č. 13/2017 (PDF,141kB)
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad § 1-2 VZN č. 49/2022 – VZN č. 49/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023 (PDF,738kB)
Miestny poplatok za rozvoj VZN omiestnom poplatku za rozvoj (PDF,70,71kB) + Dodatok č. 1 k VZN omiestnom poplatku za rozvoj (PDF,145,07kB)
Poplatok za dočasné parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách § 6 VZN č. 30/2020 - VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (PDF,260,53 kB)

Úsek pozemkov a životného prostredia

NázovVýška poplatku
Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny Fyzická osoba - 10 €
Právnická osoba - 100 €
Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka 6,50 €
Zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €
Rybárske lístky 1-ročný - 7 €
3-ročný - 17 €
Evidenčná známka pre psa 1,65 €

Sociálne oddelenie

NázovVýška poplatku
Zariadenie opatrovateľskej služby VZN č.44/2022 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení opatrovateľskej služby (PDF,520kB)

Hrobové miesta

Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 126/2011.

NázovVýška poplatku
Prenájom hrobového miesta Príloha č. 2 VZN č. 34/2021 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území Mesta Krásno nad Kysucou (PDF,672kB)