Sadzby daní a poplatkov

Na základe zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, vyberá mesto Krásno nad Kysucou nasledujúce dane a poplatky:

Matrika, Ohlasovňa pobytu

NázovVýška poplatku
Osvedčenie podpisu/ za jeden podpis 2 €
Osvedčenie fotokópie za každú/aj začatú/ stranu originálu/slovenský text/ 2 €
Osvedčenie fotokópie za jednu stranu originálu/český text/
3 €
Potvrdenie o trvalom pobyte/prechodnom pobyte 7 €
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 7 €
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu 7 €
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 3 €
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky
15 €
Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 30 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 30 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 100 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 100 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 280 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 280 €

Stavebné oddelenie

Názov súboruFormát, veľkosť
Sadzobník správnych poplatkov - stavebné oddelenie (PDF, 353 kB)

Oddelenie daní a poplatkov

NázovVýška poplatku
Daň z pozemkov § 2-5 VZN č. 55/2023 - VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2024 (PDF, 320kB)
Daň zo stavieb § 6-10 VZN č. 55/2023 - VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2024 (PDF, 320kB)
Daň z bytov § 11-14 VZN č. 55/2023 - VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2024 (PDF, 320kB)
Daň za psa § 18-24 VZN č. 55/2023 - VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2024 (PDF, 320kB)
Daň za ubytovanie § 25-32 VZN č. 55/2023 - VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2024 (PDF, 320kB)
Daň za predajné automaty § 33-38 VZN č. 55/2023 - VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 (PDF, 320kB)
Daň za nevýherné hracie prístroje § 39-44 VZN č. 55/2023 - VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2024 (PDF, 320kB)
Daň za užívanie verejného priestranstva § 1-6 VZN č. 52/2023 - VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (PDF,330kB)
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta § 7-14 VZN č. 52/2023 - VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (PDF,330 kB)
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad § 1-2 VZN č. 56/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2024 (PDF,841kB)
Miestny poplatok za rozvoj VZN č.54/2023 o miestnom poplatku za rozvoj (PDF,219kB)
Poplatok za dočasné parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách § 6 VZN č.58/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií (PDF,260,53 kB)

Úsek pozemkov a životného prostredia

NázovVýška poplatku
Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny Fyzická osoba - 10 €
Právnická osoba - 100 €
Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka 6,50 €
Zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €
Rybárske lístky 1-ročný - 10 €
3-ročný - 25 €
Evidenčná známka pre psa 1,65 €

Sociálne oddelenie

NázovVýška poplatku
Zariadenie opatrovateľskej služby VZN č.57/2023 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení opatrovateľskej služby (PDF,911kB)

Hrobové miesta

Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 126/2011.

NázovVýška poplatku
Prenájom hrobového miesta Príloha č. 2 VZN č. 34/2021 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území Mesta Krásno nad Kysucou (PDF,672kB)