• Home
  • Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľs...

Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby v Krásne nad Kysucou

Mesto Krásno nad Kysucou získa nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby v Krásne nad Kysucou“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27  na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.03.2020.

Identifikácia projektu
Názov:  Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby v Krásne nad Kysucou
Kód projektu:  302021W852
Miesto realizácie: Krásno nad Kysucou
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni
NFP: maximálne do výšky  631 718,68  EUR

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Krátky opis projektu
Celkovým cieľom projektu je „Zvýšenie kvality života obyvateľov mesta odkázaných na pomoc inej osoby a ich začlenenie do bežného života komunity, ktorá umožní ich plnohodnotný život
Projekt výrazne prispeje k zlepšeniu podmienok života obyvateľov zariadenia, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby  a zvýši tiež kapacitu zariadenia. Rekonštrukciou a modernizáciou  ZOS sa zvýši kapacita lôžok v zariadení na 11 (oproti súčasným 8).

Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné merateľné ukazovatele:

  • P0070 Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb = 11
  • P0374 Počet renovovaných verejných budov=1,
  • P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov=427,53 m2
  • P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách= 13 731,42 kWh/rok
  • P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov= 3,158 t. ekviv. CO2.