• Home
  • Ďalšie budovanie cyklistickej infrašt...

Ďalšie budovanie cyklistickej infraštruktúry v Milowke a Krásne nad Kysucou

Spoznávajme svoju históriu, kultúru, prírodu a zvyky

Európsky fond regionálneho rozvoja - Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020

Číslo mikroprojektu/ Numer mikroprojektu: INT/EB/BES/1/II/B/0093

Tytuł mikroprojektu /Názov mikroprojektu:
Rozbudowa infrastruktury rowerowej w miejscowościach Milówka i Krasno nad Kysucou / Ďalšie budovanie cyklistickej infraštruktúry v Milowke a Krásne nad Kysucou

Obdobie realizácie mikroprojektu / Okres realizacji mikroprojektu: November 2017 - Október 2018
Vedúci partner - žiadateľ / Partner wiodący - wnioskodawca: Gmina Milówka, Jana Kazimierza 123, Milówka 34-360
Tel.: +48/33/8637-190
E-Mail: ugmilowka@milowka .com.pl Web: www.milowka.pl

Partner mikroprojektu 1:
Mesto Krásno nad Kysucou
Ul. 1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Tel.: +421/41/4385200
E-Mail: info@mestokrasno.sk Web: www.mestokrasno.sk


Oprávnené výdavky / Wydatki kwalinkowalne

Opravnené výdavky


Popis mikroprojektu / opis mikroprojektu
Odôvodnenie mikroprojektu / Uzasadnienie mikroprojektu
Partnerské samosprávy projektu ležia priamo v SK-PL pohraničí. Obe majú svoje bohatstvo,kultúrne i prírodné, na katastrálnych územiach obcí sa nachádzajú chránené krajinné oblasti (Kysuce,Zywiecki park krajobrazowy,Park Krajobrazowy Sliezskych Beskýd) ako aj územia Natura. Partneri si vypracovali analýzu východiskovej situácie vo svojich obciach obsahujúcej silné a slabé stránky ako i príležitosti. Zo silných stránok vyplýva bohatý potenciál prírodného a kultúrneho poľsko-slovenského dedičstva, hmotný i nehmotný, zo slabých stránok to, že je málo využívaný, propagovaný, ochraňovaný, nie plne využívaný. Príležitosť nám dáva možnosť jeho využitia na kreatívny priemysel a pre voľnočasové aktivity a súčasne už časť vybudovanej cyklotrasy). Aktivitami ochrany, propagácie a rozvíjania dedičstva tak prispejeme k jeho ochrane a využitiu, čo je v súlade so špecifickými cieľmi a očakávanými výsledkami Programu cezhraničnej PL-SK spolupráce 2014-2020.

Gminy partnerskie projektu leżą bezpośrednio na polsko-słowackim pograniczu. Wszystkie mają swojebogactwo kulturowe i przyrodnicze, na terenie gmin znajdują się chronione obszary krajobrazowe(Kysuce,Żywiecki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego) jak i obszary Natura. Partnerzy opracowali analizę sytuacji wyjściowej w swoich gminach, słabe i silne strony oraz perspektywy.Do silnych stron należy zaliczyć bogaty potencjał polsko-słowackiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, materialny i niematerialny, natomiast do słabych stron , że jest mało wykorzystywany, promowany,chroniony i nie w pełni wykorzystywany. Perspektywę nam daje możliwość jego wykorzystania dla kreatywnych działań i spędzania wolnego czasu, równocześnie już jest wybudowana część trasy rowerowej.

Przez działania na rzecz ochrony, promocji i rozwoju dziedzictwa kulturowego przyczynimy się dojego ochrony i lepszego wykorzystania, co jest zgodne z celami szczegółowymi i oczekiwanymi rezultatami Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020.

Hlavný cieľ mikroprojektu /Cel ogólny mikroprojektu
„Ochrana, propagácia a rozvoj nášho spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva“
Identifikovanými problémami pohraničia sú nízka úroveň zachovávania kultúrneho a prírodného dedičstva, jeho nedostatočná propagácia, nízka úroveň atraktivity regiónu z pohľadu príležitostí pre jeho spoznanie, trávenia voľného času, kreatívny priemysel. Súčasne je málo prezentované prírodné dedičstvo. Všetky uvedené problémy chce projekt riešiť. Zvolili sme postup, ktorý je v súlade s Operačným programom. Situáciu riešime spôsobom prezentácie prírodného a kultúrneho dedičstva a zvýšenie jeho využívania obyvateľmi i turistami. Uvedené dosiahneme radom projektových aktivít.
Nosnou časťou bude budovanie cyklotrás medzi partnermi.  (Bude pozostávať z jestvujúcich úsekov a nových projektom vybudovaných). Na nej je už teraz množstvo atrakcií.
Na tejto trase bude množstvo objektov kultúrneho dedičstva, ktoré turisti/obyvatelia priamo spoznajú a to aj vďaka informačným tabuliam, ktoré pri nich osadíme.
Po realizácii investičných aktivít  uskutočníme „Cyklodeň na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva“ čo bude spoločná akcia pre obyvateľov a turistov našich obcí, kedy spoločne prejdeme po danej trase, pričom obyvatelia sa budú spoločne k pelotónu pripájať.
Aktivitami projektu pre turistov a obyvateľov rozšírime ponuku možností využitia turistickej trasy, na ktorej môžu spoznať kultúrne a prírodné dedičstvo.

„Ochrona, promocja i rozwój naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.“
Zidentyfikowanymi problemami pogranicza są nizki poziom zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, niewystarczająca promocja, niski poziom atrakcyjności regionu  ze strony możliwości do zapoznania się z nim, spędzenia wolnego czasu , przemysłu kreatywnego.Równocześnie jest słabo prezentowane dziedzictwo przyrodnicze. Wszystkie wspomniane problemy chce rozwiązać projekt. Wybraliśm kroki, które są zgodne z Programem Operacyjnym. Sytuację rozwiązujemy w postaci prezentacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,  zwiększenia jego wykorzystania przez obywateli i turystów. Omawiane osiągnięmy przez szereg działań projektowych. Nośną częścią będzie rozbudowa  tras rowerowych między partnerami, (Będzie składać się z istniejących odcinków i nowych wybudowanych przez projekt). Jest już na niej wiele atrakcji. Ne tej trasie będzie wiele obiektów dziedzictwa kulturowego z którymi turyści/obywatele zapoznają się bezpośrednio dzięki tablicom informacjnym, które przy nich osadzimy.   Po realizacji działań inwestycyjnych zrealizujemy „Dzień kolarski dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego“, czym będzie wspólna impreza dla obywateli i turystów naszych gmin, kiedy wspólnie przejedziemy po danej trasie, przy czym  obywatele będą się mogli  wspólnie  przyłączać do peletonu po trasie. Między gminami istnieją indywidualne trasy rowerowe ale poprzez dzialania projektu dla turystów i mieszkańców rozszerzymy ofertę możliwości wykorzystania trasy turystycznej, na której będą mogli poznać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.


Špecifický cieľ / Cele szczegółowy
„Podwyższyć intensywność wykorzystania dziedzictwa przyr. i kulturowego w naszym regionie przygran.“

Poprzez realizację projektu chronimy wspólne dziedzictwa kulturowego i przyrodnicze, podwższam poziom jego wykorzystania. Dzięki omówionemu poprzez zespolenie realizowanych działań miękkich oraz inwestycyjnych włączmy do realizacji projektu miejscowych obwateli i odwiedzających.  W ten sposób dojdzie do promocji projektui przed tymi grupami , następnie do ochrony i rozwoju , przez co będzie bardziej wykorzystywane. Dla ludzi zostaną stworzone  warunki dla spędzania wolnego czasu, zajęć wolnoczasowych i dlatego będą wykorzystywać wybudowaną  infrastrukturę lub dowiedzą się informacje o dziedzictwie  przyrodniczym i kulturowym  regionu - jako turyści na wspólnej transgranicznej trasie, na której zostaną umieszczone tablice informacyjne o dziedzictwie przyrodniczym  i kulturowym  oraz pojedyńcze  element infrastruktury turystycznej.

„Zvýšiť intenzitu využívania prírodného a kultúrneho dedičstva v našom pohraničí.“
Realizáciou projektu ochraňujeme spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo, zvyšujeme úroveň jeho využívania. Uvedené dosiahneme súborom realizácie investičných a mäkkých aktivít, vďaka ktorým zapojíme do realizácie projektu miestne obyvateľstvo i návštevníkov. Týmto spôsobom dôjde k jeho propagácii voči týmto skupinám, následne k ochrane a rozvoju, čím bude viac využívané. Pre ľudí sa vytvoria podmienky na trávenie voľnočasových aktivít a teda budú využívať vybudovanú infraštruktúru resp. sa budú dozvedať náležitosti o prírodnom a kultúrnom dedičstve regiónu – ako turisti na spoločnej cezhraničnej trase, kde budú umiestnené informačné tabule o prírodnom a kultúrnom dedičstve a jednotlivé prvky infraštruktúry cestovného ruchu.

 

Vecná časť - aktivity partnera projektu SK

Samotné zahájenie mikroprojektu vzniklo podpisom Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt, a to dňa 20.09.2017. Dňa 11.12.2017 bola zmluva zverejnená na stránke úradu ŽSK. Od tohto obdobia sa konali menšie jednania s vedením mesta Krásno nad Kysucou o jednotlivých aktivitách, oprávnených výdavkoch, plánovaní termínov na realizáciu hlavných ukazovateľov. Konzultoval sa výber kompetentných osôb, s ktorými sa uzatvorili Dohody o vykonaní práce pre mikroprojekt v oblasti finančného riadenia projektu, zabezpečovania organizácie podujatí, ako aj riadenia projektu, monitoring a publicita.


V rámci mikroprojektu „Ďalšie budovanie cyklistickej infraštruktúry v Milowke a Krásne nad Kysucou“, kde Mesto Krásno nad Kysucou je partnerom projektu, sme komplexne realizovali aktivity na ochranu, propagáciu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva v našom regióne, a to na základe analýzy situácie v partnerských obciach a návrhov riešení. Mesto Krásno nad Kysucou má vybudovanú sieť cyklotrás. V niektorých úsekoch, kde nemalo dostatočné vybavenie trasy prvkami infraštruktúry cestovného ruchu, bol tento nedostatok odstránený a v období od 10.07.2018 do 30.09.2018 bolo vybudované infraštrukturálne zázemie v podobe štyroch informačných tabúľ o cyklotrase a pohraničnom regióne, boli dobudované odpočinkové miesta vybavené novými lavičkami, stojanmi na bicykle a odpadkovými košmi. K dispozícií sú novo vydané mapy cyklotrás. Na počesť úspešnej realizácie investičnej časti bolo dňa 20.10.2018 zorganizované spoločné poľsko-slovenské cyklopodujatie, kde sa zúčastnilo množstvo účastníkov zo širokej verejnosti, ako aj návštevníci z poľskej Milówky. Samotnému cyklopodujatiu predchádzalo aj stretnutie vedúceho partnera – Gmina Milówka s partnerom mikroprojektu – Mesto Krásno nad Kysucou. Jedno zo stretnutí sa uskutočnilo 22.08.2018, kde sa rozoberali detaily plánovaného „Cyklodňa“, priebeh podujatia, organizačné pokyny, ale diskutovalo sa i o progrese implementácie mikroprojektu jednotlivých partnerov. Súťažiaci boli odmenení v štyroch kategóriách medailami, pohármi a ďalšími pozornosťami, súčasťou ktorých boli aj tričká propagujúce mikroprojekt a cezhraničnú spoluprácu. 23.10.2018 sa zorganizovalo ďalšie stretnutie v Krásne nad Kysucou s vedením Gminy Milówka, kde preberali dojmy z cyklopodujatia, či možnosti ďalšej spolupráce medzi poľským a slovenským pohraničím.


Október 2018 bol mesacom ukončenia mikroprojektu. Ďalšie obdobie patrilo príprave dokumentácie v rámci vyúčtovania, ktorú bolo potrebné predložiť na Žilinský samosprávny kraj z dôvodu vykonania kontroly. Celková agenda týkajúca sa mikroprojektu „Ďalšie budovanie cyklistickej infraštruktúry v Milowke a Krásne nad Kysucou“ bola odovzdaná na ŽSK v januári 2019.