Prednosta mestského úradu

Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D., MBA

Vladimír Kormanec

Kontakt

Tel.: +421 940 997 765
Email: vladimir.kormanec@mestokrasno.sk

Mestský úrad, prízemie, kancelária č. 4

Prednosta mestského úradu (par. 17 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení):

 • Vedie a organizuje prácu mestského úradu.
 • Prednostu vymenúva a odvoláva primátor mesta.
 • Je zamestnancom mesta, za svoju činnosť sa zodpovedá primátorovi mesta. Spolu s ním podpisuje Zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 • Zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy:

 • riadi, organizuje a kontrolu činnosť mestského úradu
 • po odsúhlasení primátorom zabezpečuje materiálno - technické vybavenie MsÚ a jeho zariadení
 • kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu
 • stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta
 • je opravený konať vo veciach obchodných a administratívno - právnych, ktoré sa týkajú MsÚ, pokiaľ tieto nie sú zákonom, štatútom mesta Krásno nad Kysucou alebo organizačným poriadkom
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor , ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so zákonmi a ostatnou právnou úpravou
 • zabezpečuje prípravu a plynulý chod volieb, referenda, sčítanie obyvateľov a podujatí v meste
 • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.