• Home
  • Novinky Krasbyt

Novinky Krasbyt

Rozhodnutie o cene za výrobu, distribúciu a dodávku tepla

Rozhodnutie o cene za výrobu, distribúciu a dodávku tepla

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie, podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení...