• Home
  • Novinky Krasbyt

Novinky Krasbyt

Oznámenie o začatí územného konania č. 220/353/2021/Mel

Oznámenie o začatí územného konania č. 220/353/2021/Mel

Dňa 23.02.2021 podal stavebník Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „SO 05/1C Krásno nad Kysucou – vodovod, m.č. Zákysučie –...