• Home
  • Slobodný prístup k informáciam

Slobodný prístup k informáciam

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a v spojitosti s ust. § 13 ods. 4 písm. b), c), e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je Mesto Krásno nad Kysucou povinnou osobou a sprístupňuje informácie na základe podanej žiadosti. Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné právne predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má zároveň povinná osoba k dispozícii, je verejne prístupná. Informácia sa sprístupní len za predpokladu, že ju povinná osoba má vo sfére svojej dispozície a zároveň jej uvoľnenie nie je vylúčené niektorým z iných zákonov. Podanie a poskytnutie informácie je možné vykonať osobne, poštou, telefonicky, emailom alebo iným spôsobom, ktorý je na jednej aj na druhej strane technicky vykonateľný.

Súvisiaca legislatíva:


Ako získať informácie?

  • žiadosť o sprístupnenie informácie môže podať ktokoľvek, t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu
  • žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne – listom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný


Na mesto Krásno nad Kysucou je možné podať žiadosť:


Poplatok:

  • bezplatne (v zmysle § 21 citovaného zákona)


Lehota na vybavenie:

  • do 5 dní od podania žiadosti, oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie ak predmetom žiadosti je získanie informácie, ktoré už boli zverejnené
  • do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti v ostatných prípadoch

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie mesta, o odvolaní rozhoduje primátor. Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Prílohy na stiahnutie