• Home
  • Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Na tomto mieste si môžete stiahnuť tlačivá, dokumenty, žiadosti a formuláre určené na vybavovanie požiadaviek a agendy občanov na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou. Tlačivá sú vo formáte PDF, k ich prehliadaniu je potrebné mať nainštalovaný bezplatný program Adobe Acrobat Reader. Ak ho nemáte, môžete si ho stiahnuť tu: https://get.adobe.com/sk/reader/

Tlačivá sú editovateľné, t.j. údaje je do nich možné vpisovať v počítači a následne ich vytlačiť. K tomu je vhodné si dané tlačivo uložiť do počítača (pravým tlačidlom na názov dokumentu a zvoliť Uložiť cieľ odkazu ako...) a následne ho otvoriť v aplikácii Acrobat Reader.

Vytlačený dokument je potom potrebné osobne zaniesť na konkrétne oddelenie, alebo ho zaslať poštou na adresu Mestského úradu. Za niektoré úkony a konania sú požadované správne poplatky.

Matrika
Názov Formát Veľkosť súboru
Žiadosť o vystavenie duplikátu matričného dokladu pdf 208 KB
Súhlas s prihlásením občana na pobyt pdf 85 KB
Návrh na zrušenie trvalého pobytu pdf 28 KB
Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželov pdf 79 KB
Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania pdf 203 KB
Zápis o narodení dieťaťa v cudzine pdf 117 KB
Zápis o úmrtí občana v cudzine pdf 106 KB
Zápis o uzavretí manželstva v cudzine pdf 133 KB
Čestné vyhlásenie pdf 118 KB
Plnomocenstvo pdf 110 KB
Žiadosť o vydanie súhlasu mesta o pobyte cudzincov pdf 460 KB
Úsek pozemkov a životného prostredia
Názov Formát Veľkosť súboru
Ako vybaviť pdf 218 KB
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny pdf 163 KB
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov pdf 79 KB
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka /SHR/ pdf 231 KB
Evidenčná karta psa pdf 198 KB
Žiadosť o určenie súpisného čísla pdf 285 KB
Čestné vyhlásenie na doplnenie žiadosti o pridelenie súpisného čísla a potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle pdf 132 KB
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budove pdf 244 KB
Kódy druhu stavby pdf 191 KB
Oddelenie daní a poplatkov
Názov Formát Veľkosť súboru
Žiadosť o schválenie / zmenu otváracích hodín pdf 72 KB
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pdf 280 KB
Žiadosť o zrušenie parkovacieho miesta pdf 367 KB
Žiadosť o vydanie parkovacej karty Zóna I, Zóna II pdf 276 KB
Oznámenie o vzniku / zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie pdf 194 KB
Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí pdf 228 KB
Hlásenie o vzniku / zániku / zmene poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PREVÁDZKY (množstvový zber) pdf 229 KB
Oznámenie o vzniku, o zmenách a zániku poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby pdf 204 KB
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pdf 123 KB
Prehlásenie k daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti pdf 230 KB
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pdf 1000 KB
Stavebné oddelenie
Názov Formát Veľkosť súboru
Spôsob úhrady spoplatňovaných úkonov pdf 212 KB
Splnomocnenie pdf 201 KB
Čestné vyhlásenie pdf 124 KB
Ohlásenie drobnej stavby pdf 161 KB
Návrh na umiestnenie stavby pdf 204 KB
Žiadosť o stavebné povolenie pdf 191 KB
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pdf 164 KB
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby pdf 264 KB
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby pdf 204 KB
Žiadosť o zmenu stavby pre jej dokončením pdf 145 KB
Žiadosť o zmenu v užívaní stavby pdf 268 KB
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu pdf 290 KB
Žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov pdf 143 KB
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie pdf 147 KB
Adresný zoznam pdf 165 KB
Sociálne oddelenie
Názov Formát Veľkosť súboru
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky alebo mimoriadnej sociálnej výpomoci pdf 441 KB
Čestné prehlásenie k žiadosti o poskytnutie dávky pdf 259 KB
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pdf 308 KB
Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pdf 342 KB
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu pdf 128 KB
Žiadosť o byt pdf 182 KB
Čestné prehlásenie k prvej nájomnej zmluve pdf 272 KB
Súhlas nájomcu so spracovaním osobných údajov pdf 281 KB
Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy pdf 216 KB
Kultúrne oddelenie
Názov Formát Veľkosť súboru
Žiadosť o prenájom sály kultúrneho domu pdf 292 KB
Oznámenie o konaní športového podujatia pdf 175 KB
Oznámenie o konaní verejného kutúrneho podujatia pdf 180 KB
Oznámenie o konaní voľnej pouličnej aktivity pdf 169 KB
Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia pdf 224 KB
Cintorín
Názov Formát Veľkosť súboru
Povolenie na kamenárske práce a vstup na pohrebisko pdf 435 KB
Žiadosť o prevod hrobového alebo urnového miesta pdf 457 KB
Žiadosť o prednostné uzavretie nájomnej zmluvy a čestné vyhlásenie pdf 468 KB
Aktualizácia údajov k Zmluve o nájme hrobového miesta pdf 527 KB
Podateľňa
Názov Formát Veľkosť súboru
Žiadosť o sprístupnenie informácií pdf 151 KB
Žiadosť o použitie symbolov mesta pdf 298 KB
Súhlas so spracúvaním osobných údajov GDPR pdf 343 KB
Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov pdf 272 KB
Žiadosť o výmaz osobných údajov pdf 187 KB
Námietka proti spracovaniu osobných údajov pdf 342 KB