Predaj a prenájom majetku

Predaj a prenájom majetku mesta 2024
Dátum zverejneniaPredmet
26.2.2024 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku v k.ú. Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa: odpredaj majetku – plynárenského zariadenia: SLP plynovod PE D63 – 61,8M, prípojky 4 ks PE D32 – 17 M+4ks GK D 25 vrátane prepoja v miestnej časti Zákysučie k bytovým domom 3,4,5,6 na pozemkoch C-KN 3755/79-82, 3755/24 pre SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739. Predaj je schválený v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta. Podmienky odpredaja: 1. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 2. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 26.2.2024 Zvesené: (Príloha, pdf, 491 KB)