Predaj a prenájom majetku

Predaj a prenájom majetku mesta 2022
Dátum zverejneniaPredmet
8.2.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca a to: parcela C-KN č. 200, kultúra, zastavaná plocha a nádvorie 335m2, zapísaný na LV 1812 v podiele 1/1, Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena bude: - právo prístupu k uloženým kanalizačným a vodovodným potrubiam s technickým objektami za účelom prevádzkovania, rekonštrukcie, modernizácie alebo opravy a údržby, - jednorázová odplata vo výške 5071,90€ , - cena 15,14€ za 1 m2 pozemku pre parcelu CKN 200, na základe znaleckého posudku č. 79/2021 zo dňa 16.10.2021 - Oprávnený z vecného bremena Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dôvod hodný osobitného zreteľa: Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkov verejnoprospešnej líniovej stavby „zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysucu, Kanalizačné a vodovodné potrubia s technickými objektami s pásmom ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja uložených potrubí na obidve strany. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. Krásno nad Kysucou, 08.02.2022 (Príloha, pdf, 265 KB)
8.2.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNE 9475 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2, - KNE 7116 – orná pôda o výmere 14 m2, obe vedené na LV 3396 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu pozemok je súčasťou dvora a záhrady. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 08.02.2022 (Príloha, pdf, 488 KB)
8.2.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNC 98/1 - zastavané plochy o výmere 90 m2, - KNC 47/48 – zastavané plochy o výmere 57 m2, obe vedené na LV 1812 na základe GP, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu pozemok je súčasťou dvora. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 08.02.2022 (Príloha, pdf, 476 KB)
8.2.2022 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: časť pozemku p.č. KN-C 6780/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vedený na LV 1812 do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom umiestnenia automatu na teplé nápoje pre občanov mesta Krásno nad Kysucou. Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. Vyvesené: 08.02.2022 Zvesené: (Príloha, pdf, 188 KB)