Predaj a prenájom majetku

Predaj a prenájom majetku mesta 2021
Dátum zverejneniaPredmet
16.2.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNC 6780/125 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 11m2 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, prístupová cesta k garáži. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 16.02.2021 Zvesené:  (Príloha, pdf, 489 KB)
16.2.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca a to: parcela C-KN č. 6780/298, druh pozemku, ostatná plocha, výmera obmedzenia 10 m2, na základe vypracovaného GP, vedené na LV 5695 parcela C-KN č. 6780/295, druh pozemku, ostatná plocha, výmera obmedzenia 4 m2, na základe vypracovaného GP, vedené na LV 1812 a nasledovnými náležitosťami: - nehnuteľnosť: pozemok, na ktorom bude umiestnené elektroenergetické zariadenie stavby „Krásno nad Kysucou – Struhy -. Vradenie rozpojovacej skrine“- rozsah vyznačený geometrickým plánom - rozsah vecného bremena: umiestnenie elektroenergetického zariadenia na pozemku, jeho prevádzka – vykonávanie povolenej činnosti (distribúcia elektriny) a prístup k nemu v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, - druh vedného bremena: spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti (in rem) - odplata za zariadenie: bezodplatne Oprávnený z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina4 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 požiadali o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom realizácie stavby – „Krásno nad Kysucou – Struhy – Vradenie rozpojovacej skrine“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta na základe vypracovanej situácie, technickej správy, mapy širších vzťahov, pred projekčného geodetického zamerania stavby. Vzhľadom k tomu, že stavba bude realizovaná na pozemkoch mesta požiadali o zriadenie vecného bremena in rem Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.  (Príloha, pdf, 282 KB)