Predaj a prenájom majetku

Predaj a prenájom majetku mesta 2023
Dátum zverejneniaPredmet
8.8.2023 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v podiele 1/1 v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaných na LV 1812, 3396 a to: - pozemok KNC p.č. 9245/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1698 m2 v rozsahu: dielu č. 11 o výmere 3m2 dielu č. 12 o výmere 1m2 - pozemok KNC p.č. 9245/8 – orná pôda o výmere 367 m2 v rozsahu: dielu č. 13 o výmere 5 m2 dielu č. 14 o výmere 2 m2 - pozemok KNC č. 12415/8 – zastavaná plocha nádvorie o výmere 8227 m2 v rozsahu: dielu č. 16 o výmere 666 m2 - pozemok KNC č. 12415/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3052 m2 v rozsahu dielu č. 17 o výmere 71 m2 - pozemok KNE č. 9422 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9274 m2 v rozsahu: dielu č. 44 o výmere 147 m2 a dielu č. 45 o výmere 24 m2 - pozemok KNE č. 9440 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1149 m2 v rozsahu dielu č. 46 o výmere 134 m2 a dielu č. 47 o výmere 2m2 vymedzených geometrickým plánom č. 106/2019 vypracovaným Ing. Jozefom Pažickým dňa 27.12.2019 a úradne overeným Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom dňa 21.04.2020 pod č. 135/2020. Predmetné pozemky sú dotknuté realizáciou stavby „7979 – Krásno nad Kysucou – Kalinov – Rekonštrukcia VN stožiara po odboru pre 114/ts/kalinov/zs“. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočíva v práve uloženia inžinierskych sietí (podzemného VN vedenia ) a k nim prislúchajúceho ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a právo vstupu, prechodu a prístupu v ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami ako aj oprávnenými pracovníkmi Stredoslovenskej distribučnej, a.s. a priznanie práva správa a údržby inžinierskych sietí . Jednorazová celková odplata za zaťažené pozemky je v sume 1.192,15€ a vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. Oprávnený z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. Krásno nad Kysucou, 08.08.2023 (Príloha, pdf, 287 KB)
26.05.2023 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396, 8043, 4909, 4914,7891 v k.ú. Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj parcely: - KNC 7373/175 – trvalý trávny porast o výmere 8 m2, v podiele 1/8, LV 8043, - KNC 7373/205 – trvalý trávny porast o výmere 65, v podiele 1/8, LV 8043, - KNC 7373/232 – trvalý trávny porast o výmere 5 m2, v podiele 1/8, LV 8043, - KNC 7373/384 – trvalý trávny porast o výmere 26 m2, v podiele 1/8, LV 8043, - KNC 7373/394 – trvalý trávny porast o výmere 17 m2, v podiele 1/8, LV 8043, - KNC 12416/59 – ostatná plocha o výmere 36 m2, v podiele 1/8, LV 8043, - KNC 12725/231 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2, v podiele 1/8, LV 8043, - KNC 7420/297 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 97 m2, v podiele 3/68, LV 4909, - KNC 7420/298 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, v podiele 3/68, LV 4909, - KNC 7420/402 – trvalý trávny porast o výmere 209 m2, v podiele 3/68, LV 4909, - KNC 12725/187 – trvalý trávny porast o výmere 2165 m2 v podiele 3/68, LV 4909, - KNC 12725/180 – trvalý trávny porast o výmere 3 m2, v podiele 1/4, LV 4914, - KNC 7420/515 – trvalý trávny porast o výmere 28 m2, v podiele 3/68, LV 7891, - KNC 7420/516 – trvalý trávny porast o výmere 2m 2, v podiele 3/68, LV 7891, - KNC 7420/517 – trvalý trávny porast o výmere 3 m2 v podiele 3/68, LV 7891 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania stavby „Diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“, ktorej realizácia je vo verejnom záujme. Podmienky odpredaja: 1. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 2. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 26.5.2023 Zvesené: (Príloha, pdf, 795 KB)
15.05.2023 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje prenajať svoj nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet nájmu: Časť pozemku parcela registra „C“ 6417/12 – zastavaná plocha o výmere 1716 m2 v k.ú. Krásno nad Kysucou a to v časti o výmere 500 m2 alebo Časť pozemku parcela registra „E“ 9433/2 – ostatná plocha o výmere 73629 m2 v k.ú. Krásno nad Kysucou a to v časti o výmere 500 m2 Nájomca: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 360766432 Cena nájmu: Nájomné vo výške 1,- euro/rok Doba nájmu: 10 rokov Dôvod hodný osobitného zreteľa: Ide o prenájom časti pozemku, na ktorom má žiadateľ záujem umiestniť jednoposádkovú stanicu záchrannej zdravotnej služby ako verejno-prospešnú stavbu. Výstavbu v plnom rozsahu zabezpečí žiadateľ z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Plán obnovy) Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. (Príloha, pdf, 191 KB)
15.05.2023 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 4880, 6920 4914 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom pozemku: p.č. KNE 7373/103 – trvalý trávny porast o výmere 234 m2, spoluvlastnícky podiel 1/8 p.č. KNE 7374 – orná pôda o výmere 27402 m2, spoluvlastnícky podiel 3/68 p.č. KNE 7396 – ostatná plocha o výmere 3317, spoluvlastnícky podiel 1/4 v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre účel realizácie diaľnice „D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica. Výška nájomného bola stanovená znaleckým posudkom č. 276/2022 zo dňa 18.10.2022 a výska bola stanovená sumou 2,10Eur/m2. Nájomné za rok činí 61,41 Eur bez DPH. Dočasný záber za prenájom pozemkov bol určený GP č. 9019-00-201/2020 vypracovaným spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s. Kominárska 2,4, 831 03 Bratislava zo dňa 28.10.2020. Členenie podľa jednotlivých stavebných objektov: Číslo KNE Výmera Diel v GP/výmera Nájom Podiel Nájomné Objekt parcely v m2 m2/rok 7373/103 234 319/12 2,10 1/8 3,15 536-00 7373/103 234 159/4 2,10 1/8 1,05 113-02 7373/103 234 172/49 2,10 1/8 12,86 101-00, 113- 02, 301-00 7374 27402 320/377 2,10 3/68 34,93 628-00 7374 27402 112/1 2,10 3/68 0,09 301-00 7374 27402 138/95 2,10 3/68 8,80 301-00, 628- 00, 801-00 7396 3317 113/1 2,10 1/4 0,53 301-00 Názvy objektov: 536-00 Preložka vodovodu DN 150 km 31,305-32,932 113-02 Preložka cesty I/11 v km 30,500 – 32,500 D3 101-00 Diaľnica D3 v km 21,186 59 – 33,015 52 301-00 Oplotenie diaľnice D3 628-00 Preložka 22 kV prípojky, km 31.805 D3 801-00 Dočasné prepojenie diaľnice D3 a cesty I/11 Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. Vyvesené: 15.5.2023 (Príloha, pdf, 207 KB)
15.05.2023 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch, častiach pozemkov v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca: EKN č. 9471/1 – zastavaná plocha a nádvorie, LV 3396 CKN č. 12416/87 – zastavaná plocha a nádvorie, LV 3396 CKN č. 12416/19 – zastavaná plocha a nádvorie, LV 3396 CKN č. 12415/15 – zastavaná plocha a nádvorie, LV 1812 CKN č. 12415/7 – zastavaná plocha a nádvorie, LV 1812 CKN č. 12416/12 – zastavaná plocha a nádvorie, LV 1812 CKN č. 6068/39 – zastavaná plocha a nádvorie, LV 1812 CKN č, 6068/23 – trvalý trávnatý porast, LV 1812 CKN č. 6068/2 – trvalý trávnatý porast, LV 3396 CKN 12416/15 – zastavaná plocha a nádvorie , LV 3396 CKN 12416/7 – zastavaná plocha a nádvorie, LV 3396 CKN 12724/255 – orná pôda, LV 3396 CKN 12724/201 – orná pôda, LV 3396 CKN č. 6068/8 - trvalý trávnatý porast, LV 3396 v rozsahu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie „Predajňa potravín LIDL Krásno nad Kysucou „ , za účelom zriadenia kanalizačnej prípojky, prípojky a prekládky VN, prípojky a prekládky slaboprúdových káblov, prekládky verejného osvetlenia, vybudovania vjazdov a chodníkov z ulice SNP na parkovisko predajne LIDL. Oprávnený z vecného bremena Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislavana Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. Vyvesené: 15.5.2023 (Príloha, pdf, 209 KB)
15.05.2023 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj parcely p.č. : - KNC 12415/13 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121m2, vedený na LV , - KNC 6068/23 – trvalý trávny porast o výmere 18 m2, vedený na LV - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vytvorenia komplexnej parcely. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 15.05.2023 (Príloha, pdf, 491 KB)
15.05.2023 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaných na LV 3396 a to: parcela KNC 12502/1, ktorá je totožná s parcelou EKN 9464/1, druh pozemku, zastavaná plocha, spočívajúce : - v uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena – uloženie inžinierskych sietí (voda, elektrika, kanalizácia) z dôvodu výstavby rodinného domu Oprávnení z vecného bremena Adam Mikula, J. Kráľa 2597/12, 022 01 Čadca Dôvod hodný osobitného zreteľa: - uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena – uloženie inžinierskych sietí (voda, elektrika, kanalizácia) ako vecné bremeno na pozemku parcela KNC 12502/1, ktorá je totožná s parcelou EKN 9464/1, druh pozemku, zastavaná plocha z dôvodu výstavby rodinného domu. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. Vyvesené: 15.5.2023 (Príloha, pdf, 274 KB)
15.05.2023 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v podiele 1/1 v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaných na LV 1812 a to: pozemok reg. C KN s parc. číslom 12587/10, druh pozemku vodná plocha o výmere 1510 m2 v celosti, t.j. v 1/1-ine, výmera dielu 39 m2, cena 3,58€/m2, spolu 19,62€ pozemok reg. C KN s parc. číslom 3755/72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 867 v celosti, t.j. 1/1-ine, výmera dielu 22 m2, cena 3,58€/m2, spolu 78,76€ pozemok reg. C KN 3755/73, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 593 m2 v celosti t.j. 1/1-ine, výmera dielu 33m2, cena 3,58€/m2, spolu 118,14€ pozemok reg. C KN 3755/74, druh pozemku ostatná plocha o výmere 526 m2 v celosti t.j. 1/1-ine, výmera dielu 32 m2, cena 3,58€/m2, spolu 114,56€ spočívajúce v povinnosti strpieť na časti pozemku elektrickú NN prípojku k ČAS-Z1 s pásmom ochrany v práve: - prístupu k uloženej elektrickej NN prípojke k ČS-Z1 s pásmom ochrany za účelom prevádzkovania, rekonštrukcie, modernizácie alebo opravy a údržby. Celková odplata za zaťažené pozemky je v sume 451,08€. Oprávnený z vecného bremena Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. , Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dôvod hodný osobitného zreteľa: Vecné bremeno na právo uloženia inžinierskych sietí (elektrickej NN prípojky), právo vstupu za účelom prevádzkovania, rekonštrukcie, modernizácie alebo opravy a údržby na pozemkoch CKN 3755/72, 3755/73, 3755/74 a 12587/10 v rámci verejnoprospešnej líniovej investičnej stavby „ Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“, ktorej investorom je SEVAK.. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. Krásno nad Kysucou, 15.05.2023 (Príloha, pdf, 282 KB)
21.02.2023 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj parcely: - KNC 6780/127 - zastavaná plocha o výmere 32m2, vedený na LV 1812, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vytvorenia komplexného a funkčného dobudovanie projektu bytového domu. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 21.02.2023  (Príloha, pdf, 494 KB)
21.02.2023 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj parcely: - KNC 98/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 25 m2, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu ochrany svojho majetku. Podmienky odpredaja: 1. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 2. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 21.2.2023  (Príloha, pdf, 486 KB)
21.02.2023 Mesto Krásno nad Kysucou So sídlom: Mestský úrad, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 Zverejnenie zámeru prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny mesta Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Krásno nad Kysucou v súlade s § 9a, ods.8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny nachádzajúcich sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to konkrétne: Účastník zámennej zmluvy č.1: Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou , IČO: 00 31 40 72, Účastník zámennej zmluvy č.2: Zdenko Holák, rod. Holák, Kalinov 298, Krásno nad Kysucou, PSČ 02302, SR, Predmet zámeny: zámena nehnuteľnosti - pozemku vo výlučnom vlastníctve účastníka č.2 nachádzajúceho sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne : parcely č. C-KN 6987/2, orná pôda o výmere 98m2, v podiele 1/1 novovytvorená parcela č. C-KN 6987/1, orná pôda o výmere 14 m2 v podiele 5/32, novovytvorená parcela č. C-KN 6986/4, orná pôda o výmere 25 m2 v podiele 5/32 na základe GP 360/2022 zo dňa 21.11.2022, vyhotoveného Geo Terrain s.r.o. IČO 53226984, Horná 2167/77, 022 01 Čadca, geodetom Ing. Bohušom Krištiakom, zapísané na LV č. 917r za pozemok vo vlastníctve účastníka č.1, nachádzajúci sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne: novovytvorená parcela č. C -KN č. 12449/8 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2 , vytvorená z parcely 9469/2 orná pôda o výmere 1976 m2 v podiele 1/1 na základe GP 360/2022 zo dňa 21.11.2022, vyhotoveného Geo Terrain s.r.o. IČO 53226984, Horná 2167/77, 022 01 Čadca, geodetom Ing. Bohušom Krištiakom zapísaná na LV č. 3396, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor Finančná odplata: Zámena pozemkov bez finančného vyrovnania Zámena pozemkov je z dôvodu, že pozemky vo vlastníctve p. Holáka využívajú občania ako komunikáciu a zámenom by vznikol chodník o šírke 1,56 m, ktorý bude bezpečnejší ako ten ktorý sa využíva v súčasnosti v bezprostrednej blízkosti križovatky. Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním predaja obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta: www.mestokrasno.sk O predaji majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Termín konania obecného zastupiteľstva je 08.03.2023 Ing. Jozef Grapa, primátor mesta Deň zverejnenia: 21.2.2023  (Príloha, pdf, 495 KB)