Predaj a prenájom majetku

Predaj a prenájom majetku mesta 2024
Dátum zverejneniaPredmet
4.7.2024 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom časti parcely: - KNC 6780/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 - KNC 3755/25 – ostatná plocha o výmere 1 m2 Na vybudovanie samoobslužných balíkových boxov pre Slovak Parcel Service, s.r.o. Ivanka pri Dunaji Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 04.07.2024 Zvesené: (Príloha, pdf, 489 KB)
4.7.2024 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 8326 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predaj podielu na pozemku: - P.č. 4619/5 – trvalý trávny porast o výmere 439 m2 v rozsahu 1/40 – 10,97 m2, vedený na LV 8326 z dôvodu prevod priľahlých pozemkov k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa Peter Kopásek a Drahomíra Kopásková, Krásno nad Kysucou 1032. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 4.07.2024Zvesené: (Príloha, pdf, 488 KB)
4.7.2024 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku v k.ú. Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa: zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode majetku vodovodu Krásno nad Kysucou v celkovej dĺžke 2.027,97 m - verejný vodovod Kalinov a Lazy (Návrh zmluvy príloha) pre Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297. Zmluva je schválená v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta. Podmienky odpredaja: 1. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 2. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 04.07.2024 Zvesené: (Príloha, pdf, 1,18 MB)
20.5.2024 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom časti parcely: - - KNC 12414/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 0,85 m2, vedené na LV 1812 z dôvodu rozšírenia boxu zasielkovne Packeta Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 20.5.2024 Zvesené: (Príloha, pdf, 488 KB)
20.5.2024 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Predmet uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou: LV 4266, p.č. KNC 7329/5 – ttp o výmere 135 m2, podiel 17/22, LV 8254, p.č. 73219/3 – ttp o výmere 76 m2, podiel 44/45, LV 6789, p.č. 7326/3 – ttp o výmere 81 m2, podiel 2533/2560, LV 8009, p.č. 7420/161 – ttp o výmere 307 m2, podiel 105352711/129729600, LV 8009, p.č. 7420/166 – ostatná plocha o výmere 138 m2, podiel 105325711/129729600, LV 7814, p.č. 7420/167 – ostatná plocha o výmere 241 m2, podiel 264417/286720 Predmetné pozemky sú dotknuté realizáciou stavby: Krásno nad Kysucou – rozšírenie kanalizácie a vodovodu Povinný z vecného bremena Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Krásno nad Kysucou, 20.5.2024 (Príloha, pdf, 204 KB)
20.5.2024 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom časti parcely: - KNC 9471/2 v k.ú. Krásno nad Kysucou 2,55 m2, - KNC 3557/13 a KNC 3755/33 v k.u. Krásno nad Kysucou záber 2,55 m2 z dôvodu výstavby 2 obojstranných billboardov pre Arton, s.r.o. Komenského 27, 010 01 Žilina Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 20.5.2024 Zvesené: (Príloha, pdf, 487 KB)
20.5.2024 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku v k.ú. Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa: odpredaj majetku – plynárenského zariadenia: SLP plynovod PE D63 – 61,8M, prípojky 4 ks PE D32 – 17 M+4ks GK D 25 vrátane prepoja v miestnej časti Zákysučie k bytovým domom 3,4,5,6 na pozemkoch C-KN 3755/79-82, 3755/24 pre SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739. Podmienky odpredaja: 1. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 2. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 20.5.2024 Zvesené: (Príloha, pdf, 491 KB)
20.5.2024 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: prenájom parcely: - časť parcely KNC 6417/12 – ostatná plocha o výmere 40 m2, vedený na LV 1812 z dôvodu vytvorenia miesta na parkovanie autobusu. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 20.05.2024 Zvesené: (Príloha, pdf, 488 KB)
20.5.2024 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena Predmet uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaných na LV 1812 a to: parcela KNC 12415/14 druh pozemku, zastavaná plocha v rozsahu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie „Predajňa potravín LIDl, Krásno nad Kysucou“ za účelom realizácie prekládky existujúceho plynového potrubia vo vlastníctve SPP. Oprávnení z vecného bremena LIDL Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, Dôvod: - uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena z dôvodu vydania územného a stavebného povolenia na hore uvedenú stavbu. Vyvesené: 20.5.2024 (Príloha, pdf, 274 KB)
20.5.2024 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v podiele 1/1 v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaných na LV 1812, 3396 a to: - pozemok KNC p.č. 9245/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1698 m2 v rozsahu: dielu č. 11 o výmere 3m2 dielu č. 12 o výmere 1m2 - pozemok KNC p.č. 9245/8 – orná pôda o výmere 367 m2 v rozsahu: dielu č. 13 o výmere 5 m2 dielu č. 14 o výmere 2 m2 - pozemok KNC č. 12415/8 – zastavaná plocha nádvorie o výmere 8206 m2 v rozsahu: dielu č. 16 o výmere 666 m2 - pozemok KNC č. 12415/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3052 m2 v rozsahu dielu č. 17 o výmere 71 m2 - pozemok KNE č. 9422 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9274 m2 v rozsahu: dielu č. 44 o výmere 147 m2 a dielu č. 45 o výmere 24 m2 - pozemok KNE č. 9440 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1149 m2 v rozsahu dielu č. 46 o výmere 134 m2 a dielu č. 47 o výmere 2m2 vymedzených geometrickým plánom č. 106/2019 vypracovaným Ing. Jozefom Pažickým dňa 27.12.2019 a úradne overeným Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom dňa 21.04.2020 pod č. 135/2020. Predmetné pozemky sú dotknuté realizáciou stavby „7979 – Krásno nad Kysucou – Kalinov – Rekonštrukcia VN stožiara po odboru pre 114/ts/kalinov/zs“. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočíva v práve uloženia inžinierskych sietí (podzemného VN vedenia ) a k nim prislúchajúceho ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a právo vstupu, prechodu a prístupu v ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami ako aj oprávnenými pracovníkmi Stredoslovenskej distribučnej, a.s. a priznanie práva správa a údržby inžinierskych sietí . Oprávnený z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Krásno nad Kysucou, 20.5.2024 (Príloha, pdf, 285 KB)
26.2.2024 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku v k.ú. Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa: odpredaj majetku – plynárenského zariadenia: SLP plynovod PE D63 – 61,8M, prípojky 4 ks PE D32 – 17 M+4ks GK D 25 vrátane prepoja v miestnej časti Zákysučie k bytovým domom 3,4,5,6 na pozemkoch C-KN 3755/79-82, 3755/24 pre SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739. Predaj je schválený v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta. Podmienky odpredaja: 1. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 2. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 26.2.2024 Zvesené: (Príloha, pdf, 491 KB)