Predaj a prenájom majetku

Predaj a prenájom majetku mesta 2020
Dátum zverejneniaPredmet
19.5.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca a to: parcela C-KN č. 6417/186, druh pozemku, ostatná plocha, o výmere na základe vypracovaného GP, vedené na LV 1812, parcela C-KN č. 12802, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria o výmere, na základe vypracovaného GP, vedené na LV 7096. (Príloha, pdf, 282KB)
18.2.2020 Mesto Krásno nad Kysucou So sídlom: Mestský úrad, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 Zverejnenie zámeru prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny mesta Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Krásno nad Kysucou v súlade s § 9a, ods.8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny nachádzajúcich sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to konkrétne: Účastník zámennej zmluvy č.1: Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou , IČO: 00 31 40 72, spoluvlastnícky podiel 1/1 Účastník zámennej zmluvy č.2: Reality-Sk, s.r.o. Palárikova 76, 022 21 Čadca, IČO: 44 078 544, spoluvlastnícky podiel 1/1 Predmet zámeny: zámena nehnuteľnosti - pozemku vo výlučnom vlastníctve účastníka č.2 nachádzajúceho sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne : parcely č. C-KN 12842/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 294 m2 na základe GP č. 168/2019 zapísané na LV č. 7081, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor za pozemok vo vlastníctve účastníka č.1, nachádzajúci sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne: parcela č. C-KN č. 12802/5, zastavané plochy o výmere 377 m2 na základe GP č. 168/2019 zapísaná na LV č. 7096, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor Finančná odplata: Zámena pozemkov bez finančného vyrovnaniaVýmery zamieňaných pozemkov nie sú rovnaké – mestský pozemok má výmeru 377 m2 a pozemok vo vlastníctve Reality-Sk, s.r.o. Čadca má výmeru 294 m2 t.j rozdiel vo výmere je 83 m2. Žiadatelia navrhli zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania. Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním predaja obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta: www.mestokrasno.sk O predaji majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Termín konania obecného zastupiteľstva je 04.03.2020 (Príloha, pdf, 279KB)
18.2.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou,IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mestaz dôvodu hodného osobitného zreteľa:Odpredaj časti pozemku: - KNE 9436 – orná pôda o výmere cca 170 m2, na základe GP - v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupovej cesty Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 236KB)
18.2.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou,IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mestaz dôvodu hodného osobitného zreteľa:Odpredaj časti pozemku: - KNC 3754/1 – ostatná plocha o výmere cca 290 m2 na základe GPv zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu na parcele je umiestnená kaplnka. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 236KB)