• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie o začatí stavebného konania MUKNK-221/140/2024/Tvr

Oznámenie o začatí stavebného konania MUKNK-221/140/2024/Tvr

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovaniaNavrhovateľka Anna Trúchla, trvale bytom Blažkov č. 562, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebník“) podala dňa 18.01.2024 žiadosť o...