• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie o začatí stavebného konania č.170/2019

Oznámenie o začatí stavebného konania č.170/2019

Michal Kubala, trvale bytom Jesenského 1170/16, 024 04 Kysucké Nové Mesto a Ivana Bajánková, trvale bytom ČSA 1300/23, 024 04 Kysucké Nové Mesto (ďalej len "navrhovatelia") dňa 21.01.2020 podali na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie...