• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Rozhodnutie č.340/2020

Rozhodnutie č.340/2020

Dňa 06.02.2020 podal navrhovateľ Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Nová časť Krásno parku – káblové trasy pri komunikácii H+I“ na pozemkoch č. p. KN-C 12845, 12846,...