• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie o začatí stavebného konania č.8512/2020

Oznámenie o začatí stavebného konania č.8512/2020

František Capek, Dunajov č. 333, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len "navrhovateľ") dňa 27.07.2020 podal na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu:„Vodovodná prípojka + Vŕtaná studňa“na pozemku registra „C“ parc....