Separovaný zber

Úroveň miery triedenia odpadu - rok 2023

Úroveň miery triedenia odpadu - rok 2022

Úroveň miery triedenia odpadu - rok 2021

Úroveň miery triedenia odpadu - rok 2020

Zmesový komunálny odpad

Esona Krásno nad Kysucou

Kalendár vývozu separovaného zberu

papier, plasty, VKM (tetrapaky), obaly z kovu

Rozpis vývozov separovaného zberu na rok 2024

Harmonogram výkupu papiera

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

Jedlé oleje a tuky

Kampaňové zbery

Čo s odpadom z podnikania?

Pre podnikateľov a prevádzky platia iné pravidlá, ako pre fyzické osoby. Právnické osoby podnikatelia a prevádzky majú povinnosť si sami zabezpečiť vývoz separovaného odpadu a odpadu z podnikateľskej činnosti. Je prísne zakázané vhadzovať odpad z prevádzok do smetných nádob určených pre zmesový komunálny odpad.

Zberný dvor Krásno nad Kysucou

Zberný dvor sa je situovaný na Kysuckej ulici č.2 (bývalý areál Kovovýroby). Na zbernom dvore je možné uložiť nasledovné zložky vytriedeného komunálneho odpadu: objemný odpad (nábytok, koberce, linoleá, sanita), drobný stavebný odpad (dlaždice a tehly, obklad, omietka, betón, murivo), plasty, papier, drevo, textil, sklo, jedlé oleje a tuky, batérie, elektroodpad a iné v zmysle platného súhlasu.

Nábytok treba rozobrať na menšie diely max. 2 x 0,5 m. Pri válendách a sedacích súpravách treba oddeliť od dreva ostatné materiály.

Zakazuje sa na zberný dvor voziť a skladovať nebezpečný odpad a netriedený komunálny odpad. Zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti. Podmienkou vstupu a prevzatia odpadu do zberného dvora je preukázanie sa dokladom o trvalom alebo prechodnom pobyte na území mesta Krásno nad Kysucou.

Kompletný prevádzkový poriadok nájdete tu: Prevádzkový poriadok zberného dvora (PDF, 154 kB)

Otváracie hodiny
Pondelok - zatvorené
Utorok - Piatok 8:00 - 16:00
Sobota - 8:00 - 13:00
Nedeľa - zatvorené

Možnosť objednávky kontajnera alebo fekálneho vozidla: Cenník výkonov strojov a mechanizmov
Viac informácií: Tel.: 0915 977 407, E-Mail: mestskypodnikkrasno@gmail.com

Ako správne triediť odpad

Spoločne vytrieďme farebnejší svet
Kontajnery na separovaný odpad
Kompostovanie

Analýza smetných nádob v Krásne nad Kysucou

Animovaný seriál Nehádžme všetko do jedného vreca
Názov
1. Úvodný diel k seriálu Nehádžme všetko do jedného vreca
2. diel - Papier
3. diel - Plasty
4. diel - Sklo
5. diel - Kovy
6. diel - Elektro odpady
7. diel - Batérie a akumulátory