Separovaný zber

TRIEĎME ODPADY S NATUR – PACKom!

Nový zákon o odpadoch od 1.7.2016 mení podmienky triedeného zberu odpadu v obciach. Vytvára sa nová spolupráca troch partnerov, kde samospráva nastavuje systém triedeného zberu v našom meste, triedený zber realizuje zberová spoločnosť a financuje to organizácia zodpovednosti výrobcov /OZV/ pre odpady z obalov  (napr. fólie, plastové tašky, plechovky, PET fľaše) a neobalových výrobkov  (napr. noviny, plastový riad a hračky, poháre).

Našou zazmluvnenou OZV je NATUR–PACK, a.s., ktorá zabezpečí fungovanie triedeného zberu papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov (napr. Tetrapak) v rovnakom rozsahu ako to funguje aktuálne. Od roku 2017 sa bude systém nastavovať tak, aby bol efektívny nielen vzhľadom na donáškovú vzdialenosť, ale najmä aby spĺňal legislatívou  stanovené štandardy zberu – t. j. aby obyvatelia mali dostatočnú kapacitu na realizáciu triedeného zberu.

Hlavnou motiváciou pre obyvateľov našho mesta v dlhodobom horizonte by mal byť fakt, že čím viac odpadu vytriedia, tým menej sa dostane do zmesového komunálneho odpadu. Keďže triedený zber je vo farebných kontajneroch/vreciach „zdarma“, mali by to obyvatelia využiť v čo najväčšom rozsahu, aby sa to odrazilo v poplatku za odpady, ktoré platia mestu.

Cieľom nového zákona o odpadoch je zlepšiť nelichotivý stav úrovne triedenia a recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku. Voči Európskej únii sme sa totiž zaviazali do roku 2020 dosiahnuť úroveň 50 % recyklácie vytriedeného komunálneho odpadu, podľa posledných dostupných štatistík sme na úrovni 6%.

Okrem zabezpečenia efektívneho systému zberu triedených zložiek komunálneho odpadu má OZV  NATUR-PACK, a.s. zodpovednosť aj za informovanie a vzdelávanie verejnosti. NATUR-PACK má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a je partnerom viacerých unikátnych vzdelávacích projektov a programov.

Príklady využitia recyklovateľných zložiek komunálneho odpadu:

Papier – je možné recyklovať 5 - 8 krát, následne je možné ho kompostovať. Recykláciou 1 tony papiera je možné ušetriť približne 17 stromov. Papier možno opätovne využiť na výrobu recyklovaného papiera, alebo iných produktov ako sú kartóny, obaly na rôzne druhy tovaru, časopisy, a pod.

Plasty – plasty majú pri recyklácii viacero obmedzení, avšak mnohé z nich je možné efektívne a opakovane recyklovať. Medzi najčastejšie druhy plastového odpadu patria PET fľaše. Z nich sa vyrába drť tzv. praná vločka, ktorá sa používa na výrobu mnohých plastových výrobkov (obklady, prímesi do stavebných materiálov a pod.), ale aj vlákna na výrobu rozmanitých odevov (z 30 PET fliaš sa dá vyrobiť 1 fleecová bunda), ale opätovne sa z nich dajú v procese recyklácie vyrobiť nové PET fľaše.

Kovy – kovy patria medzi výborne recyklovateľné materiály. Medzi často používané kovy aj pre oblasť obalov patrí hliník. Z neho sa dajú v procese recyklácie opätovne vyrábať konzervy, fólie, plechovky, obaly pre cukrovinky a pod. Recykláciou kovov je možné ušetriť čoraz vzácnejšie prírodné zdroje a tiež množstvo energie na ťažbu primárnej suroviny

Sklo – sklo je výborné recyklovateľným materiálom. Sklenené obaly (fľaše a pod.) možno (pokiaľ sa nepoškodia opätovne používať až 75x. Po poškodení je zase možné ich už ako odpad opätovne spracovať na výrobu ďalších sklenených fliaš, alebo iných výrobkov zo skla (napr. akvárium a pod.)

Nápojové kartóny (správny názov znie viacvrstvové kombinované materiály - napríklad obaly Tetrapak) je možné recyklovať, hoci ide o technologicky náročný proces, pri ktorom sa oddeľujú jednotlivé zložky (papier, plast a kov). Z nápojových kartónov sa vyrábajú napríklad odolné dosky, stavebná izolácia, palety, obaly na vajíčka a mnoho iných výrobkov.

Ako správne triediť odpad

Spoločne vytrieďme farebnejší svet

Kontajnery na separovaný odpad

Animovaný seriál Nehádžme všetko do jedného vreca


1. Úvodný diel k seriálu Nehádžme všetko do jedného vreca
Nehádžme všetko do jedného vreca
2. diel - Papier
Triedime Papier
3. diel - Plasty
Triedime Plasty
4. diel - Sklo
Triedime sklo
5. diel - Kovy
Triedime kovy
6. diel - Elektro odpady
Triedime Elektroodpady
7. diel - Batérie a akumulátory
Triedime batérie

Kalendár vývozu separovaného zberu

Kalendár vývozu separovaného zberu

Zberný dvor Krásno nad Kysucou

Nadrozmerný odpad, rôzny stavebný odpad a elektroodpad môžte odovzdať v Zbernom dvore na Kysuckej ulici. Bližšie informácie na tel. čísle 041/381 29 36

Otváracie hodiny

Pondelok - zatvorené
Utorok - 8:00 - 16:00
Streda - 8:00 - 16:00
Štvrtok - 8:00 - 16:00
Piatok - 8:00 - 16:00
Sobota - 8:00 - 13:00
Nedeľa - zatvorené

Prevádzkový poriadok zberného dvora (PDF, 154 kB)

Možnosť objednávky kontajnera alebo fekálneho vozidla: Cenník výkonov strojov a mechanizmov

Všeobecne záväzné nariadenia