Separovaný zber

Naučme sa triediť odpad správne a zodpovedne!

Hlavnou motiváciou pre obyvateľov našho mesta v dlhodobom horizonte by mal byť fakt, že čím viac odpadu vytriedia, tým menej sa dostane do zmesového komunálneho odpadu. Keďže triedený zber je vo farebných kontajneroch/vreciach „zdarma“, mali by to obyvatelia využiť v čo najväčšom rozsahu, aby sa to odrazilo v poplatku za odpady, ktoré platia mestu. Cieľom nového zákona o odpadoch je zlepšiť nelichotivý stav úrovne triedenia a recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku. Voči Európskej únii sme sa totiž zaviazali do roku 2020 dosiahnuť úroveň 50 % recyklácie vytriedeného komunálneho odpadu, podľa posledných dostupných štatistík sme na úrovni 6%.

Hrozí nám 100 % - né navýšenie poplatkov za komunálny odpad!

Mesto sa doteraz snažilo odbremeniť občanov od neúnosného zvyšovania poplatkov za komunálny odpad (KO) tým, že hľadalo finančné prostriedky z vlastného rozpočtu. Ale vzhľadom na to, že sme nevyseparovali ani 20 % KO (má byť min. 50 %), sa mestu zvýšia povinné poplatky štátu za KO z 12 €/tona na 24 €/tona, a to môže viesť i k zvýšeniu poplatkov za KO pre obyvateľov Krásna zo súčasných 14,99 € na 30 €. Ak chceme tomu zabrániť, začnime zodpovedne separovať KO do farebných kontajnerov, kompostérov a vriec, ktoré dostávajú domácnosti zdarma.

Kontajnery na komunálny odpad sa začnú kontrolovať. Ak sa zistí, že odpad je netriedený, smetná nádoba nebude vyprázdnená, kým nedôjde k vyseparovaniu odpadu.

Ako správne triediť odpad

Spoločne vytrieďme farebnejší svet
Kontajnery na separovaný odpad
Kompostovanie

Analýza smetných nádob v Krásne nad Kysucou

Animovaný seriál Nehádžme všetko do jedného vreca
Názov
1. Úvodný diel k seriálu Nehádžme všetko do jedného vreca
2. diel - Papier
3. diel - Plasty
4. diel - Sklo
5. diel - Kovy
6. diel - Elektro odpady
7. diel - Batérie a akumulátory

Kalendár vývozu separovaného zberu

 

Rozpis vývozu separovaného zberu v roku 2021

Zberný dvor Krásno nad Kysucou

Zberný dvor sa je situovaný na Kysuckej ulici č.2 (bývalý areál Kovovýroby). Na zbernom dvore je možné uložiť nasledovné zložky vytriedeného komunálneho odpadu: veľkoobjemový odpad (nábytok, koberce, linoleá, sanita), drobný stavebný odpad (dlaždice a tehly, obklad, omietka, betón, murivo), textil, sklo, olej, batérie a elektroodpad.

Nábytok treba rozobrať na menšie diely max. 2 x 0,5 m. Pri válendách a sedacích súpravách treba oddeliť od dreva ostatné materiály.

Zakazuje sa na zberný dvor voziť a skladovať nebezpečný odpad a netriedený komunálny odpad. Zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti. Podmienkou vstupu a prevzatia odpadu do zberného dvora je preukázanie sa dokladom o trvalom alebo prechodnom pobyte na území mesta Krásno nad Kysucou.

Kompletný prevádzkový poriadok nájdete tu: Prevádzkový poriadok zberného dvora (PDF, 154 kB)

Otváracie hodiny
Pondelok - zatvorené
Utorok - Piatok 8:00 - 16:00
Sobota - 8:00 - 13:00
Nedeľa - zatvorené

Možnosť objednávky kontajnera alebo fekálneho vozidla: Cenník výkonov strojov a mechanizmov
Viac informácií: Tel.: 0918 569 712, 041/3812936, E-Mail: mestskypodnikkrasno@gmail.com