• Home
  • Moderné technológie pre mesto Krásno ...

Moderné technológie pre mesto Krásno nad Kysucou

Logo Eu - ministerstvo dopravy

Mestu Krásno nad Kysucou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projektu „Moderné technológie pre mesto Krásno nad Kysucou“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva, Špecifický cieľ 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ALN3 bola uzavretá dňa 27.07.2021 a účinnosť nadobudla dňa 05.08.2021.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernmentu služieb prostredníctvom implementácie moderných technológií pre obyvateľov mesta Krásno nad Kysucou.

Stanovený cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 5 aktivít:

  1. Analýza a dizajn riešenia
  2. Nákup HW a krabicového softvéru
  3. Implementácia
  4. Testovanie
  5. Nasadenie

Realizáciou tohto projektu bude naplnený merateľný ukazovateľ: 175 zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe.

Realizácia hlavných aktivít projektu bude prebiehať v období 02/2022 – 10/2023.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 381 020,40 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 361 969,38 EUR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk www.eufondy.sk