Matričný úrad - uzatvorenie manželstva

Uzatvorenie manželstva v pôsobnosti Matričného úradu Krásno nad Kysucou (pre Krásno nad Kysucou, Dunajov)

Svadba Krásno nad Kysucou

Uzatvorenie manželstva sa vykonáva súhlasným vyhlásením snúbencov v sobášnej miestnosti, kde snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred primátorom, či povereným poslancom mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikárky.

Uznesenie číslo 133/ 2013

Mestské zastupiteľstvo určuje:

  1. sobášnou miestnosťou je zasadačka Mestského úradu, ktorá sa nachádza v budove mestského úradu, Ul. 1. mája 1255, II. poschodie,
  2. sobášne dni: štvrtok a každá druhá sobota. Sobášnymi dňami nie sú nedele, štátne a cirkevné sviatky.
  3. sobášne hodiny: štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. (bezplatne) sobota od 13.00 hod. do 16.00 hod. (bezplatne)

Vzhľadom na nižší počet občianskych obradov MsZ schválilo každú druhú sobotu ako deň určený k občianskym obradom. V prípade uzavretia manželstva v inú ako určenú sobotu bude tento obrad spoplatnený podľa Zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Určený deň štvrtok ako sobášny deň zostáva naďalej  zachovaný.