Zberný dvor

Zberný dvor sa je situovaný na Kysuckej ulici č.2 (bývalý areál Kovovýroby). Na zbernom dvore je možné uložiť nasledovné zložky vytriedeného komunálneho odpadu: veľkoobjemový odpad (nábytok, koberce, linoleá, sanita), drobný stavebný odpad (dlaždice a tehly, obklad, omietka, betón, murivo), textil, sklo, olej, batérie a elektroodpad.

Nábytok treba rozobrať na menšie diely max. 2 x 0,5 m. Pri válendách a sedacích súpravách treba oddeliť od dreva ostatné materiály. Ak nebudú tieto zložky rozobraté bude za každú nerozobratú položku učtovaný poplatok vo výške 5 €.

Zakazuje sa na zberný dvor voziť a skladovať nebezpečný odpad a netriedený komunálny odpad. Zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti. Podmienkou vstupu a prevzatia odpadu do zberného dvora je preukázanie sa dokladom o trvalom alebo prechodnom pobyte na území mesta Krásno nad Kysucou.

Kompletný prevádzkový poriadok nájdete tu: Prevádzkový poriadok zberného dvora (PDF, 154 kB)

Otváracie hodiny
Pondelok - zatvorené
Utorok - Piatok 8:00 - 16:00
Sobota - 8:00 - 13:00
Nedeľa - zatvorené

Možnosť objednávky kontajnera alebo fekálneho vozidla: Cenník výkonov strojov a mechanizmov

Kontakt:
Zberný dvor Krásno nad Kysucou
Kysucká cesta č.2
023 02 Krásno nad Kysucou

Tel.: 0918 569 712, 041/3812936
E-Mail: mestskypodnikkrasno@gmail.com

Mapa