Zberný dvor

Zberný dvor na triedený separovaný zber

Zberný dvor sa je situovaný na Kysuckej ulici č.2 (bývalý areál Kovovýroby). Na zbernom dvore je možné uložiť nasledovné zložky vytriedeného komunálneho odpadu: objemný odpad (nábytok, koberce, linoleá, sanita), drobný stavebný odpad (dlaždice a tehly, obklad, omietka, betón, murivo), plasty, papier, drevo, textil, sklo, jedlé oleje a tuky, batérie, elektroodpad a iné v zmysle platného súhlasu.

Nábytok treba rozobrať na menšie diely max. 2 x 0,5 m. Pri válendách a sedacích súpravách treba oddeliť od dreva ostatné materiály.

Zakazuje sa na zberný dvor voziť a skladovať nebezpečný odpad a netriedený komunálny odpad. Zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti. Podmienkou vstupu a prevzatia odpadu do zberného dvora je preukázanie sa dokladom o trvalom alebo prechodnom pobyte na území mesta Krásno nad Kysucou.

Kompletný prevádzkový poriadok nájdete tu: Prevádzkový poriadok zberného dvora (PDF, 1,79MB)

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu Mesta Krásno nad Kysucou (PDF, 377 Kb)

Otváracie hodiny

  • Pondelok - zatvorené
  • Utorok 08:00 - 16:00
  • Streda 08:00 - 16:00
  • Štvrtok 08:00 - 16:00
  • Piatok 08:00 - 16:00
  • Sobota 08:00 - 13:00
  • Nedeľa - zatvorené

Poplatky podľa VZN 49/2022

Možnosť objednávky kontajnera alebo fekálneho vozidla: Cenník výkonov strojov a mechanizmov

Kontakt:
Zberný dvor Krásno nad Kysucou
Kysucká cesta č.2
023 02 Krásno nad Kysucou

Tel.: 0915 977 407 (volať v pracovných dňoch od 7.00 - 14.00 hod.)
E-Mail: mestskypodnikkrasno@gmail.com

Mapa