Správne konania

Podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad, ul. 1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou alebo elektronicky na adresu: terezia.kolenova@mestokrasno.sk v lehote určenej o informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Prílohy na stiahnutie