Moderné technológie pre mesto Krásno nad Kysucou

Európska únia

Mesto Krásno nad Kysucou sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt „Moderné technológie v meste Krásno nad Kysucou“, ktorá pokrýva nevyhnutnú modernizáciu a implementáciu inteligentných prvkov správy mesta Krásno nad Kysucou, ktorých realizácia bude zabezpečená prostredníctvom projektu predkladaného vo výzve „Moderné technológie“ s kódom OPII-2020/7/11-DOP v rámci programového obdobia 2014 – 2020 pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. Informačná spoločnosť, Typ projektu: Internet vecí pre mestá a verejnú správu.

Zverejnená štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav a rámcovo navrhuje budúce riešenie dátovej platformy spolu s ďalšími komponentmi aplikačnej architektúry. Hlavnou úlohou navrhovaného riešenia bude bezpochybne zefektívnenie hospodárenia mesta, poskytovania služieb mesta a skvalitnenia života občanov.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: eva.tvrda@mestokrasno.sk do 31.07.2020, 16:00 hod.

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane povinných príloh a TCO je zverejnená v nižšie zverejnených dokumentoch:

Štúdia uskutočniteľnosti
Prílohy k ŠU
TCO
Test štátnej pomoci
Pripomienkový formulár