• Home
  • Revitalizácia vnútrobloku sídliska v ...

Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie

Mesto Krásno nad Kysucou realizuje na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87 - Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídliska Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.1.2023 projekt Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie.

Hlavným cieľom projektu je "Zvýšenie kvality života obyvateľov, podmienok na trávenie voľného času a zlepšenie životného prostredia na sídlisku v časti Zákysučie v Krásne nad Kysucou".

Ciele projektu sa dosiahnu realizáciou všetkých aktivít projektu v požadovanom rozsahu a kvalite.

Hlavné aktivity projektu:

  • Aktivita 1:  Revitalizácia vnútrobloku sídliska v časti Zákysučie

Miesto realizácie projektu: C-KN 3755/17, 3755/1, 3755/19, 3755/134, 3755/135, 3755/21, 3755/22,3755/23, 3755/75, 3755/85

Realizáciou projektu sa naplnia nasledovné merateľné ukazovatele:

  • Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR – cieľová hodnota ukazovateľa je 6 408,80 m2

 

Vnútroblok zákysučie