Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby Krásno nad Kysucou

Krásno nad Kysucou 664, 023 02 Krásno nad Kysucou
Domov dôchodcov Krásno nad Kysucou
Kontaktná osoba:

Služby:

V Zariadení opatrovateľskej služby Krásno nad Kysucou sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje:

  1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. Sociálne poradenstvo,
  3. Sociálna rehabilitácia,
  4. Ubytovanie,
  5. Stravovanie,
  6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

V zariadení opatrovateľskej služby sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22  (Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.

Poplatky

VZN č.57/2023 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení opatrovateľskej služby (PDF, 911 kB)

Mapa:

Štatutárny zástupca:
primátor Mesta Krásno nad Kysucou: Ing. Jozef Grapa
t. č. +421/ 43 85 200
mail: primator@mestokrasno.sk

Galéria