Zlepšenie spolupráce v oblasti krízového riadenia poľských a slovenských záchranných zložiek

loga projektu

Názov projektu: „Zlepšenie spolupráce v oblasti krízového riadenia poľských a slovenských záchranných zložiek“

Projekt realizovaný partnermi:
Hlavný partner: Mesto Krásno nad Kysucou, www.mestokrasno.sk
Partner projektu 1: Mesto Čadca, www.mestocadca.sk
Partner projektu 2: Obec Oščadnica, www.oscadnica.sk
Partner projektu 3: Obec Skalité, www.skalite.sk
Partner projektu 4: Gmina Rajcza, www.rajcza.com.pl
Partner projektu 5: Gmina Milówka, www.milowka.com.pl

Partneri získali finančný príspevok na projekt v rámci Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027, Priorita 1: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie

Kód projektu: PLSK.01.01-IP.01-0017/23

Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 1 090 610,00 Eur, (z toho 872 488,00 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja).

Obdobie realizácie projektu: 1.1.2024-31.12.2025

Hlavný cieľ projektu: Vytvoriť systém spolupráce v oblasti varovania, monitorovania a reagovania v krízových situáciách a pripraviť obyvateľstvo na reagovanie v prípade ohrozenia života.

Špecifické ciele:
1.Zlepšenie spolupráce v oblasti krízového riadenia vrátane výmeny skúseností a štandardizácia vybavenia záchranných zložiek na území pohraničia,
2.Zvyšovanie povedomia miestnej komunity a organizácií pohraničia o potrebe ochrany životného prostredia, reagovania v prípade živelných pohrôm a poskytnutí/privolaní pomoci

Stručný opis projektu:
Momentálne neexistuje spoločný záchranný PL-SK systém varovania a zásahov. Partneri sú inštitúcie (samosprávy) priamo v pohraničí, navzájom susedia, vytvárajú spoločný celok prechádzajúci štátnou hranicou. Je tu potenciál spolupráce, nakoľko v prípade zásahov sú často štátne záchranné zložky krajín vzdialenejšie, ako tie z opačnej strany hranice. Chýba systém ochrany spoločného pohraničného územia, najmä lesného, ktorý sa rozprestiera spoločne v oboch krajinách, najmä v lokalizácii tohto projektu.

Projekt bude realizovaný formou nasledovných úloh:

Úloha 1: Príprava projektu zahŕňala definovanie všetkých úloh potrebných pre správnu realizáciu projektu.

Úloha 2 Vytvorenie spoločného varovného systému, štandardizácia vybavenia záchranných zložiek vrátane výmeny skúseností
Aktivita 2.1 Vytvorenie spoločného varovného systému
Aktivita 2.2 Vybavenie zložiek
Aktivita 2.3 Spoločné cvičenia a hasičské preteky

Partneri tohto projektu – samosprávy, sa nachádzajú priamo v pohraničí. Ich spoločná rozloha je 404 km2 (Krasno 58 km2, Čadca 57 km2, Oščadnica 58 km2, Skalité 33 km2, Rajcza 131 km2 a Milówka 98 km2), čo znamená že zvyšujeme prevenciu katastrof na tak veľkom území priamo pri PL-SK hranici.
Náplň projektu spočíva vo vytvorení podmienok pre rýchle nasadenie záchranných zložiek a materiálnych prostriedkov pri zdolávaní požiarov a iných prírodných katastrofách v rámci spoločnej hranice medzi SR a Poľskom s prihliadnutím na záťaž na životné prostredie, včasnou elimináciou lesných požiarov a ďalších prírodných katastrof.
Táto koordinovaná zásahová činnosť sa bude vykonávať pomocou zvolávacieho systému medzi jednotlivými zásahovými zložkami obcí a miest.
V projekte vystupuje 6 partnerov, samospráv a 6 dobrovoľných hasičských zborov. Každý partner potrebuje rozšíriť vybavenie záchrannou technikou, či už vozidlami alebo nástrojmi. Vzhľadom na lokalitu partnerov – lesné a horské oblasti pohraničia, si obstarávajú terénne vozidlá s pohonom 4x4, osobné vozidlo pre hasičov na výjazd aj s vybavením.
Technika zakúpená v rámci tohto projektu bude nasadzovaná pri rozsiahlych požiaroch v ťažko dostupnom teréne, ako aj pri povodni, kalamitách a pod..
V tomto projekte chceme realizovať výmenu skúseností medzi PL a SK záchrannými zložkami, uskutočniť spoločné školenia / cvičenia koordinácie činností a zároveň spoluprácu medzi zásahovými jednotkami. Uskutočníme 3 ukážky zásahov, cvičení, spojených s hasičskými súťažami

Úloha 3 Vzdelávacie a propagačné aktivity na základných školách
Aktivita 3.1 Školenia na základných školách

Vzhľadom na to, že realizujeme aktivity obstarania vybavenia – naplánovali sme aj vzdelávacie a propagačné aktivity. Ich cieľom je zvýšenie povedomia obyvateľov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa klimatickým zmenám a o predchádzaní negatívnym následkom živelných pohrôm. V rámci aktivít sa budeme venovať témam: propagovania riešení podporujúcich prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, informovania o prínosoch z implementovaných riešení, informovania o zásadách konania v situácii výskytu živelných pohrôm. Uvedené zrealizujeme formou vzdelávacích a propagačných aktivít na základných školách. Aby sme dostali do povedomia občanov, ako majú reagovať, keď zbadajú požiar alebo inú živelnú udalosť, chceme v prvom rade prednášať prevenciu deťom na základných školách. Témou bude oboznámenie detí s tým, ako majú postupovať pri danej udalosti, ako sa majú zachovať, na aké číslo majú volať a čo by malo obsahovať toto oznámenie

Úloha 4: Publicita projektu
Aktivita 4.1 webová podstránka a sociálne médiá
Aktivita 4.2 prop. materiály – prevencia pred požiarmi, prvá pomoc, varovanie, roll-up
Aktivita 4.3 záverečná konferencia
Aktivita 4.4 Informačné a pamätné tabule
Aktivita 5.5 Články v tlači

Cieľom úlohy je šíriť poznatky o dotácii na projekt zo zdrojov EÚ.

Úloha 5 Riadenie projektu
Aktivita 5.1 Verejné obstarávanie
Aktivita 5.2 Externé riadenie projektu

Úloha zahŕňa celkové riadenie projektu - zástupcami partnerov v spolupráci s externými poskytovateľmi služieb, ktorí budú zabezpečovať monitoring realizácie projektu, finančné riadenie projektu, administrovanie zmien, kontakt s partnerom, STS, riadiacim orgánom.

Projekt je určený nasledovným cieľovým skupinám:
širokej verejnosti - obyvatelia pohraničia - územia, ktorého sa projekt týka, občianska spoločnosť a verejné organizácie a inštitúcie kompetentné v oblasti ochrany prírody a životného prostredia, ako aj zložky štátnej správy pôsobiace v týchto oblastiach.