• Home
  • Všeobecne záväzné nariadenia a smernice

Všeobecne záväzné nariadenia a smernice

Všeobecne záväzné nariadenia
Názov Formát Veľkosť súboru
VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov pdf 60 KB
VZN o jednorazovej dávke sociálnej pomoci pdf 77 KB
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania pdf 288 KB
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komnunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf 222 KB
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodmadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Krásno nad Kysucou č.2 pdf 622 KB
VZN o školských obvodoch základných škôl pdf 402 KB
VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pdf 77 KB
VZN o používaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pdf 94 KB
VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za pobyt v zariadení opatrovateľskej služby pdf 86 KB
VZN o zásadách hospodárenia s bytovým fondom pdf 113 KB
VZN o čistote mesta, ochrane a tvorbe životného prostredia pdf 114 KB
VZN o poskytovaní dotácií pdf 62 KB
VZN o čase predaja pdf 66 KB
VZN č. 26/2020 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu pdf 99 KB
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania volených funkcionárov Mesta Krásno nad Kysucou za občianske obrady a slávnosti pdf 214 KB
Dodatok č.1 k VZN o určení školského obvodu pdf 249 KB
Dodatok č.6 k VZN č.3/2015 pdf 286 KB
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 1.10 MB
VZN č. 23/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 pdf 523 KB
VZN č. 21/2019 o hazardných hrách pdf 504 KB
VZN č.22/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevyherné hracie prístroje na rok 2020 pdf 635 KB
Dodatok č.1 k VZN č. 17/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení pdf 197 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení 2019 pdf 259 KB
Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 2/2016 pdf 278 KB
Dodatok č.4 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 283 KB
Dodatok č.5 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 278 KB
Štatút participatívneho rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou na rok 2019 pdf 216 KB
VZN č.19/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 pdf 518 KB
VZN č.18/2018 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevyherné hracie prístroje na rok 2019 pdf 636 KB
Dodatok č. 1 k VZN č. 13/2017 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pdf 141 KB
VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách pdf 138 KB
Dodatok č.3 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 215 KB
VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta pdf 206 KB
Dodatok č.1 k VZN o miestnom poplatku za rozvoj pdf 156 KB
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb pdf 228 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení 2018 pdf 313 KB
Dodatok č.1 k VZN č.1/2012 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu pdf 127 KB
VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 162 KB
VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 2018 pdf 261 KB
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 pdf 159 KB
VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevyherné hracie prístroje na rok 2018 pdf 325 KB
Dodatok č.1 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016 pdf 197 KB
Dodatok č.2 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 113 KB
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodmadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 256 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení 2016 pdf 80 KB
Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 29 KB
VZN o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci podľa zákona č. 601/2003Z.Z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na § 27 zákona č. 417/2013Z.Z. o pomoci pdf 86 KB
Dodatok č.2 k VZN č.4/2015 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2015 pdf 26 KB
Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2015 pdf 28 KB
VZN o prevádzkovaní taxislužby na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 241 KB
VZN o miestnom poplatku za rozvoj pdf 71 KB
VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 105 KB
VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pdf 135 KB
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 pdf 81 KB
VZN o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 pdf 196 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení 2017 pdf 101 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka pdf 101 KB
Dodatok č.1 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pre rok 2015 pdf 517 KB
VZN - Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta KNK-1 pdf 208 KB
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pre rok 2015 pdf 181 KB
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp pre rok 2015 pdf 39 KB
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2015 pdf 172 KB
VZN o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta pre rok 2015 pdf 111 KB
Všeobecne záväzné nariadenia - návrhy
Názov Formát Veľkosť súboru
Návrh dodatku č.7 k VZN 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 192 KB
Smernice
Názov Formát Veľkosť súboru
Vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely pdf 496 KB
Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2022 pdf 864 KB
Organizácia služobnej autoprevádzky pre nákladné vozidlá a pracovné stroje pdf 211 KB
Smernica služobnej autoprevádzky pdf 119 KB
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb pdf 935 KB
Smernica pre zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307-2014 Z.z. pdf 151 KB
Smernica o cestovných náhradách pdf 2.33 MB
Smernica pre vykonávanie verejného obstarávania pdf 237 KB