• Home
  • Všeobecne záväzné nariadenia a smernice

Všeobecne záväzné nariadenia a smernice

Mesto zverejní vyvesením na úradnej tabuli návrh všeobecne záväzného nariadenia najmenej na dobu 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o nariadení. Dňom zverejnenia návrhu začína plynúť minimálne 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia:

  • elektronicky na adrese info@mestokrasno.sk,
  • písomnou formou na adresu: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou,
  • osobne do zápisnice na sekretariáte mestského úradu.

Z pripomienky musí byť jasné, kto ju predkladá a o akú úpravu sa jedná - navrhnúť nový text, úpravu textu, jeho doplnenie, zmenu, nahradenie, vypustenie, spresnenie a pod.

Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny poslancov prítomných na zasadnutí. Po schválení VZN v mestskom zastupiteľstve sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v Mesta Krásno nad Kysucou najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.

V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

Podmienkou platnosti VZN je jeho vyvesenie na úradnej tabuli. Okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom mestu obvyklým. Nariadenia musia byť prístupné na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou a sú zverejnené aj na webovej stránke mesta v sekcii Platné VZN.

Všeobecne záväzné nariadenia - platné
Názov Formát Veľkosť súboru
VZN o určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou pdf 864 KB
Dodatok č.1 k VZN o určení školského obvodu pdf 249 KB
VZN č.65/2024 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 309 KB
VZN č.62/2024 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 1.02 MB
VZN č.63/2024 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia pdf 885 KB
VZN č.59/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2024 pdf 841 KB
VZN č.54/2023 o miestnom poplatku za rozvoj pdf 219 KB
VZN č.55/2023 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2024 pdf 320 KB
VZN č. 58/2023 - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel pdf 341 KB
VZN č. 52/2023 o dani za využívanie verejného priestranstva pdf 330 KB
VZN 57/2023 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálnu službu pdf 911 KB
VZN č.47/2022 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 227 KB
VZN č. 45/2022 o prideľovaní bytov vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou pdf 541 KB
VZN č.51/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení pdf 731 KB
VZN č.50/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Krásno nad Kysucou na rok 2023 pdf 1.37 MB
VZN č.41/2022 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 832 KB
VZN č. 42/2022 o organizácii miestneho referenda pdf 958 KB
VZN č.40/2022 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou pdf 711 KB
VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území Mesta Krásno nad Kysucou pdf 672 KB
Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2021 o hazardných hrách pdf 575 KB
Štatút novín Krasňan pdf 2.06 MB
Štatút Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou pdf 827 KB
VZN Štatút mestskej polície v Krásne nad Kysucou pdf 2.34 MB
VZN Mesta Krásno nad Kysucou, ktorým sa zriaďuje mestská polícia pdf 2.03 MB
VZN Mesta Krásno nad Kysucou zo dňa 9.2.2009, ktorým sa menia VZN Mesta Krásno nad Kysucou v súvislosti s prechodom na euro pdf 690 KB
VZN trhový poriadok pdf 3.27 MB
VZN č. 9 - 2011 o povodňových plánoch záchranných prác pdf 932 KB
VZN č. 26/2020 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu pdf 99 KB
Štatút participatívneho rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou na rok 2019 pdf 216 KB
VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta pdf 206 KB
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb pdf 228 KB
VZN o prevádzkovaní taxislužby na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 241 KB
VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov pdf 60 KB
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania pdf 288 KB
VZN - Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta KNK-1 pdf 208 KB
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp pre rok 2015 pdf 39 KB
VZN o čistote mesta, ochrane a tvorbe životného prostredia pdf 114 KB
VZN o používaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pdf 94 KB
Všeobecne záväzné nariadenia - návrhy
Názov Formát Veľkosť súboru
Nie sú dostupné žiadne súbory na stiahnutie
Všeobecne záväzné nariadenia - archív
Názov Formát Veľkosť súboru
Zásady odmeňovania volených funkcionárov Mesta Krásno nad Kysucou, členov samosprávnych orgánov Mesta Krásno nad Kysucou a odmeňovania úkonov za občianske obrady a slávnosti pdf 1.06 MB
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komnunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf 222 KB
VZN č.13/2017 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pdf 261 KB
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodmadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Krásno nad Kysucou č.2 pdf 622 KB
Dodatok č. 1 k VZN č. 13/2017 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pdf 141 KB
VZN o miestnom poplatku za rozvoj pdf 71 KB
Dodatok č.1 k VZN o miestnom poplatku za rozvoj pdf 156 KB
VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 181 KB
Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 29 KB
Dodatok č.2 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 113 KB
Dodatok č.3 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 215 KB
VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pdf 77 KB
Dodatok č.4 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 283 KB
Dodatok č.5 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 278 KB
Dodatok č.6 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 286 KB
Dodatok č.7 k VZN 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 286 KB
VZN o poskytovaní dotácií pdf 62 KB
VZN o školských obvodoch základných škôl pdf 402 KB
VZN o čase predaja pdf 66 KB
VZN č.60/2024 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 1.02 MB
VZN č. 53/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 247 KB
VZN č.56/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2024 pdf 260 KB
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou pdf 283 KB
VZN č. 48/2022 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2023 pdf 868 KB
VZN č.44/2022 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení opatrovateľskej služby pdf 520 KB
VZN č.46/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Krásno nad Kysucou pdf 887 KB
VZN č. 49/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023 pdf 842 KB
VZN č.43/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 792 KB
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania volených funkcionárov Mesta Krásno nad Kysucou za občianske obrady a slávnosti pdf 374 KB
VZN č.39/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Krásno nad Kysucou pdf 877 KB
VZN č. 34/2021 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2022 pdf 863 KB
VZN č. 35/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 pdf 738 KB
VZN č. 38/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2015 pdf 881 KB
VZN č. 37/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení pdf 731 KB
VZN č. 34/2021 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2022 pdf 863 KB
VZN č. 36/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi pdf 1.32 MB
VZN č. 33/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 27/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi pdf 752 KB
Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania volených funkcionárov Mesta Krásno nad Kysucou za vedenie kroniky pdf 498 KB
VZN 30/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 655 KB
VZN č. 29/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 pdf 511 KB
VZN 27/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 1.19 MB
VZN č.28/2020 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevyherné hracie prístroje na rok 2021 pdf 635 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení 31/2020 pdf 475 KB
VZN Mesta Krásno nad Kysucou o zásadách hospodárenia s bytovým fondom určeným pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou 200 - 2008 pdf 2.29 MB
VZN Mesta Krásno nad Kysucou o zásadách hospodárenia s bytovým fondom určeným pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou 200 - 2008 pdf 2.04 MB
VZN Mesta Krásno nad Kysucou o zásadách hospodárenia s bytovým fondom určeným pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou 25 - 2007 pdf 2.04 MB
VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území Mesta Krásno nad Kysucou pdf 1.44 MB
VZN o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pdf 8.15 MB
VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území Mesta Krásno nad Kysucou pdf 5.83 MB
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania volených funkcionárov Mesta Krásno nad Kysucou za občianske obrady a slávnosti pdf 214 KB
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 1.10 MB
VZN č. 23/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 pdf 523 KB
VZN č. 21/2019 o hazardných hrách pdf 504 KB
VZN č.22/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevyherné hracie prístroje na rok 2020 pdf 635 KB
Dodatok č.1 k VZN č. 17/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení pdf 197 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení 2019 pdf 259 KB
Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 2/2016 pdf 278 KB
VZN č.19/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 pdf 518 KB
VZN č.18/2018 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevyherné hracie prístroje na rok 2019 pdf 636 KB
VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách pdf 138 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení 2018 pdf 313 KB
Dodatok č.1 k VZN č.1/2012 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu pdf 127 KB
VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 162 KB
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 pdf 159 KB
VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevyherné hracie prístroje na rok 2018 pdf 325 KB
Dodatok č.1 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016 pdf 197 KB
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodmadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 256 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení 2016 pdf 80 KB
VZN o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci podľa zákona č. 601/2003Z.Z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na § 27 zákona č. 417/2013Z.Z. o pomoci pdf 86 KB
Dodatok č.2 k VZN č.4/2015 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2015 pdf 26 KB
Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2015 pdf 28 KB
VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 105 KB
VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pdf 135 KB
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 pdf 81 KB
VZN o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 pdf 196 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení 2017 pdf 101 KB
VZN o jednorazovej dávke sociálnej pomoci pdf 77 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka pdf 101 KB
Dodatok č.1 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pre rok 2015 pdf 517 KB
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2015 pdf 172 KB
VZN o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta pre rok 2015 pdf 111 KB
VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za pobyt v zariadení opatrovateľskej služby pdf 86 KB
VZN o zásadách hospodárenia s bytovým fondom pdf 113 KB
Smernice
Názov Formát Veľkosť súboru
Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti pdf 690 KB
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou pdf 452 KB
Vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely pdf 764 KB
Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2022 pdf 864 KB
Organizácia služobnej autoprevádzky pre nákladné vozidlá a pracovné stroje pdf 211 KB
Smernica služobnej autoprevádzky pdf 119 KB
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb pdf 935 KB
Smernica pre zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307-2014 Z.z. pdf 151 KB
Smernica o cestovných náhradách pdf 2.33 MB