• Home
  • Vodozádržné opatrenia v intraviláne m...

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Krásno nad Kysucou

logá projektu

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Krásno nad Kysucou
Kód projektu v ITMS 2014+: 310021BCX4
Miesto realizácie projektu: Mesto Krásno nad Kysucou
Zmluvná výška NFP: 211 978,72 EUR
Časová realizácia projektu: od 10/2019 – 07/2023

Mesto Krásno nad Kysucou má záujem realizovať vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta.

Hlavná aktivita projektu:
1. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)

Predmetom stavby je riešenie vodozádržných opatrení v rámci jedinej aktivity:
• SO1 vodozádržné opatrenia pri futbalovom ihrisku
• SO2 vodozádržné opatrenia v areáli školy

Termín realizácie projektu: 10/2019 - 07/2023

Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov sú:
Plocha vodozádržného opatrenia: 1 720,00 m2
Počet realizovaných vodozádržných opatrení: 2


Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

 

Plagát