• Home
 • Rekonštrukcia materskej školy Krásno ...

Rekonštrukcia materskej školy Krásno nad Kysucou - mestská časť Blažkov

Projekt škôlka Blažkov

Mesto Krásno nad Kysucou realizuje na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá nadobudla účinnosť dňa  20.7.2022 projekt Rekonštrukcia materskej školy Krásno nad Kysucou - mestská časť Blažkov.
Hlavným cieľom projektu je "Zvýšenie zaškolenosti detí MŠ prostredníctvom skvalitnenia predprimárneho vzdelania a zvýšenia kapacity MŠ v Krásne nad Kysucou".

Špecifické ciele projektu:

 • zvýšenie početnosti tried, prostredníctvom rekonštrukcie  o 1 novú triedu
 • zvýšenie kapacity MŠ o 15 novovytvorených miest
 • rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Ciele projektu sa dosiahnu realizáciou všetkých aktivít projektu v požadovanom rozsahu a kvalite.

Hlavné aktivity projektu:

 • Aktivita 1:  Rekonštrukcia objektu elokovaného pracoviska MŠ za účelom zvýšenia kapacity
 • Aktivita 2:  Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy  a zriadenie detského ihriska,
 • Aktivita 3: Obstaranie vybavenia nových priestorov MŠ

Miesto realizácie projektu:  mesto Krásno nad Kysucou, Žilinská 613,  parcely C-KN: 3386/1,3386/2, 3386/3,3385

Realizáciou projektu sa naplnia nasledovné merateľné ukazovatele:

 • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl = 209
 • Počet podporených areálov MŠ=1
 • Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením=1
 • Počet renovovaných verejných budov=1
 • Podlahová plocha renovovaných verejných budov= 290,5 m2