Komisie mestského zastupiteľstva

Komisie mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisie“) môže v súlade s § 10 ods. 2 a § 15 zákona mestské zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Pokiaľ nie je príslušným rozhodnutím mestského zastupiteľstva stanovená iná pôsobnosť (ad hoc) platí, že úlohou komisie je na zverenom úseku záujmov a potrieb mesta:

 • sledovať skutočnú úroveň uspokojenia potrieb a záujmov mesta a jeho občanov,
 • z analýzy zisteného stavu vytyčovať reálne a odborne zdôvodnené zámery pre rozvoj mesta v danej oblasti,
 • predkladať výsledky svojej práce kompetentným orgánom a organizáciám mesta ako podnety na zlepšenie stavu v sledovanej oblasti,
 • kontrolovať vo zverejnenej oblasti plnenie všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta,
 • formulovať v prípade potreby svoje odborné stanoviská ako podklad k budúcim rozhodnutiam mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta, prípadne k postupu mestského úradu alebo iného kompetentného orgánu.

Kultúrna komisia

 • Predseda: Jaroslav Pagáč
 • Členovia: Janka Šusteková, Mgr. Jozef Mozol, Mgr. Jana Krúpová, Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD. Mgr. Ľubica Podoláková

Komisia školstva

 • Predseda: Mgr. Martin Ondruška
 • Členovia: Mgr. Lenka Zuščáková, Ing. Anna Trauerová, Mgr. Tomáš Regec

Komisia sociálno-bytová

 • Predseda: Vojtech Buchta
 • Členovia: Jaroslav Pagáč, Mgr. Monika Jašeková, Estera Chilá, Mgr. Margita Ďurišová, Ing. Oľga Šumská Lastovicová

Komisia finančná

 • Predseda: Ing. Mária Goreková
 • Členovia: Ing. Janka Tvrdá, Milan Broda, Alena Capková, Mgr. Lenka Zuščáková

Komisia športová

 • Predseda: Ing. Ján Drahňák
 • Členovia: Peter Kršiak, Miloš Lastovica, Ján Horniačik, Miroslav Škrobian, Ing. Anna Trauerová

Komisia na ochranu verejného poriadku

 • Predseda: Ing. Oľga Šumská Lastovicová
 • Členovia: Miroslav Škrobian, Mgr. Jozef Mozol, Miroslav Krenžel, JUDr. Štefan Marťák, Ing. Anna Trauerová

Komisia na ochranu verejného záujmu

 • za SMER SD - Ing. Anna Trauerová
 • za SNS Milan Broda
 • za Sme rodina Mgr. Jozef Mozol
 • za nezávislých - Jaroslav Pagáč

Sobášiaci

 • Ing. Mária Goreková, Jaroslav Pagáč, Mgr. Jozef Mozol