• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie o začatí stavebného konania č.z. 9906/2019

Oznámenie o začatí stavebného konania č.z. 9906/2019

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. zmien a doplnkov (stavebný zákon) a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.Na žiadosť...