• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie o spojení územného a stavebného konania č.8082/2020

Oznámenie o spojení územného a stavebného konania č.8082/2020

Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovaniaNavrhovatelia PharmDr. Jozef Kaštely s manželkou PharmDr. Máriou Kaštely, obaja trvale bytom Kalinov č. 2133,...