• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Kolaudačné rozhodnutie MUKNK-261/65/2024/Tvr

Kolaudačné rozhodnutie MUKNK-261/65/2024/Tvr

Navrhovateľ spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 (ďalej len „stavebník“) podal dňa 10.01.2024 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu „14029 – Krásno nad Kysucou –...