• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Rozhodnutie č.341/2020

Rozhodnutie č.341/2020

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po posúdení predložených dokladov posúdil, že predložený návrh...