• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Stavebné povolenie č. 340/790/2022/Bir

Stavebné povolenie č. 340/790/2022/Bir

Navrhovateľ Ing. Peter Poláček, Žilinská 108, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebník“) podal dňa 14.03.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 542/1 v...