• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 85/6911/2019

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 85/6911/2019

Navrhovateľ Roman Tuček bytom 023 32 Krásno nad Kysucou súp. č. 1434 podal dňa 03. 01. 2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekreačná chata, garáž a studňa“  na pozemku parc. č. CKN 11227/1  v k. ú. Krásno nad Kysucou. Mesto...