• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Rozhodnutie MUKNK-223/3773/2023/Tvr

Rozhodnutie MUKNK-223/3773/2023/Tvr

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej...