• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Rozhodnutie o umiestnení stavby č.9498/2019

Rozhodnutie o umiestnení stavby č.9498/2019

Navrhovateľ Stanislav Kubala, trvale bytom Palackého 460, 739 61 Třinec, ČR ako splnomocnený zástupca za stavebníka Ing. Michala Kubalu, trvale bytom Dělnícka 1131/24, 748 01 Hlučín, ČR, podal dňa 05.06.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia...