• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Rozhodnutie OU-CA-PLO 1-2022/000466-093

Rozhodnutie OU-CA-PLO 1-2022/000466-093

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OU-PLO), ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových...