Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do europarlamentu

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
V súlade s § 11 c ods.5 zákona č. 180/ 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Krásno nad Kysucou zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: info@mestokrasno.sk

Vydávanie hlasovacích preukazov v meste Krásno nad Kysucou
Volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Krásno na Kysucou a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto Krásno nad Kysucou o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR, aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Mesto Krásno nad kysucou oznamuje voličom, že hlasovacie preukazy sa budú vydávať od 24.4.2024. Hlasovací preukaz je platný len spolu s občianskym preukazom.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne – od 24.4.2024 do 7.6.2024 do 11.30 hod na mestskom úrade, prízemie, č. dverí 1 (Matrika), telefón: 041/4308926. Hlasovací preukaz bude vydaný bezodkladne, t.j. na počkanie.
  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu od 24.4.2024 do 7.6.2024 do 11.30 hod na mestskom úrade, prízemie, č. dverí 1 (Matrika), telefón: 041/4308926. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené. Hlasovací preukaz bude vydaný bezodkladne, t.j. na počkanie.
  • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 20.5.2024. Žiadosti posielajte na adresu: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 02302 Krásno nad Kysucou
  • elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (skenu) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy a tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 20.5.2024. Adresa na doručovanie žiadostí elektronicky je: info@mestokrasno.sk


Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu  musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (mesto, ulica, súpisné a orientačné číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto Krásno nad Kysucou doručí hlasovací preukaz.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu mesto Krásno nad Kysucou voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.