• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Stavebné povolenie č.84/9907/2019

Stavebné povolenie č.84/9907/2019

Roman Tuček bytom 023 32 Krásno nad Kysucou súp. č. 1434 podal dňa 31.07.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná chata a garáž“ na pozemku parc. č. C-KN 11227/1 a 11227/3 v k. ú. Krásno nad Kysucou. Na umiestnenie stavby...