• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Rozhodnutie č.338/2020

Rozhodnutie č.338/2020

Dňa 06.02.2020 podal navrhovateľ Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Novostavba priemyselných objektov SOK 01 Vnútroareálová komunikácia - III. Etapa, trasa H, I“ na...