• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Dňa 08.06.2022 podal navrhovateľ Emil Graňa, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 873, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „navrhovateľ“) žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu: „Prístavba a nadstavba rodinného domu“ na...