• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie o začatí stavebného konania MUKNK-221/797/2023/Tvr

Oznámenie o začatí stavebného konania MUKNK-221/797/2023/Tvr

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania Navrhovateľ Karol Kostelný, trvale bytom Rakovice č. 150, 922 08 Rakovice (ďalej len „stavebník“) podal dňa 15.03.2023 žiadosť o vydanie...