Oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní ŽP-31075/2024/Dur

Mesto Čadca v spolupráci s Mestom Krásno nad Kysucou, Obcami Kysucký Lieskovec, Dunajov, Oščadnica a navrhovateľom stavby - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava oznamuje, že dňa 16. júla 2024 (utorok) o 15.00 hodine vo veľkej zasadačke Mestského úradu Čadca, II. poschodie (Námestie slobody 30, Čadca) sa bude v zmysle zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Úseky Diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica a Diaľnice D3 Oščadnica - Čadca, Bukov II. profil“.

Upozorňujeme verejnosť, že môže doručiť svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení do 30 dní odo dňa jej zverejnenia obcou, a to na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR Odbor posudzovania vplyvov na ŽP Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť na Mestských úradoch Čadca a Krásno nad Kysucou a Obecných úradoch Kysucký Lieskovec, Dunajov a Oščadnica.

Správa je tiež prístupná elektronicky na:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/useky-dialnice-d3-kysucke-nove-mesto-oscadnica-dialnice-d3-oscadnica-c

Prílohy na stiahnutie