• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Rozhodnutie č.221/811/2022/Tvr

Rozhodnutie č.221/811/2022/Tvr

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. l písm. a) zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov...