Rozhodnutie o cene za výrobu, distribúciu a dodávku tepla

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla

rozhodol

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak, že pre regulovaný subjekt KRASBYT, s.r.o., Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO 36 779 806 s ch v a ľ u j e na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, tieto maximálne ceny a podmienky ich uplatnenia

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0682 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom • 153,9282 €/kW
pre odberné miesta v obci Krásno nad Kysucou.

Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa uplatňuje za namerané množstvo tepla na odbernom mieste. Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa uplatňuje za regulačný príkon odberného zariadenia.
Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie