Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva 7.5.2024

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 07.05.2024 (utorok) o 12.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
 2. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (SPP Bratislava, ARTON, s.r.o. Žilina, Packeta  Slovakia, s.r.o. Bratislava, Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, NDS, a.s.  Bratislava, LIDL Bratislava,  M. Šuráb, Krásno 1384,  A. Školová, Krásno)
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky, podmienky výberového konania
 5. Inf. rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 2024 + úprava rozpočtu
 6. Mestský podnik Krásno nad Kysucou – správa za rok 2023
 7. Krasbyt, s.r.o. - správa za rok 2023
 8. Zápisnica zo zasadnutia vyraďovacej komisie
 9. Návrh VZN č. 62/2024 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach o  zriadených Mestom Krásno nad Kysucou a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy zriadených Mestom Krásno nad Kysucou
 10. Návrh VZN č. 63/2024 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Mesta Krásno nad Kysucou
 11. Dodatok č. 10 k zmluve  o výpožičke Krasbyt
 12. Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2024
 13. Interpelácie
 14. Prijatie uznesení, ukončenie


Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta