Oznámenie o začatí stavebného konania MUKNK-150/2024

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Dňa 19.01.2024 podal navrhovateľ Spoločnosť Kováč - stolárstvo, spol. s.r.o., so sídlom Kalinov 2132, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 46033122 (ďalej len „navrhovateľ“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Prístupová miestna komunikácia k rodinným domom“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 4032/29 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pod číslom MUKNK-292/143/2023 zo dňa 10.05.2023. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.06.2023.

Mesto Krásno nad Kysucu ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v súlade § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
K predloženej žiadosti môžu účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Na neskoršie podané pripomienky a námietky stavebný úrad neprihliadne v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. V odvolacom konaní sa podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona neprihliada na pripomienky a námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní, hoci uplatnené mohli byť.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných dní (stavebný úrad Krásno nad Kysucou, úradné dni: Pondelok7:00 –
11:30 hod, 12:00 – 15:00 hod; Streda 7:00 – 11:30 hod, 12:00 – 17:00 hod; Piatok 7:00 – 11:30 hod, 12:00 – 13:00 hod).

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať podľa § 16 a § 17 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie